Điều khoản 4.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những tiêu chuẩn quản lý chất lượng phổ biến nhất trên thế giới. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức phải hiểu bối cảnh của mình, bao gồm cả các vấn đề nội bộ và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu của tổ chức. Điều khoản 4.1 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quy định cụ thể về yêu cầu này.

Điều khoản 4.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Điều khoản 4.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

1. Mục đích

Điều khoản 4.1 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu tổ chức phải hiểu bối cảnh tổ chức của mình, bao gồm các vấn đề bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức. Điều khoản này được coi là một trong những điều khoản quan trọng nhất của tiêu chuẩn, bởi nó cung cấp nền tảng cho việc xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng (QMS) hiệu quả.

2. Phạm vi 

Điều khoản 4.1 áp dụng cho tất cả các tổ chức áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

3. Các yêu cầu của Điều khoản 4.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Các yêu cầu của Điều khoản 4.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Các yêu cầu của Điều khoản 4.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Xác định các vấn đề bên trong: Tổ chức phải xác định các vấn đề bên trong có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức. Các vấn đề bên trong có thể bao gồm:
  • Điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức
  • Các quá trình của tổ chức
  • Văn hóa của tổ chức
  • Kiến thức và kỹ năng của nhân viên
  • Cơ sở hạ tầng và nguồn lực của tổ chức
 • Xác định các vấn đề bên ngoài: Tổ chức phải xác định các vấn đề bên ngoài có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức. Các vấn đề bên ngoài có thể bao gồm:
  • Các yêu cầu của khách hàng
  • Các yêu cầu của luật pháp và quy định
  • Các xu hướng thị trường
  • Các công nghệ mới
  • Các yếu tố kinh tế và xã hội

3.1. Xác định các vấn đề bên trong

Để xác định các vấn đề bên trong, tổ chức có thể sử dụng các phương pháp sau:

 • Phân tích SWOT: Phương pháp này giúp tổ chức xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của mình.
 • Phân tích PESTLE: Phương pháp này giúp tổ chức xác định các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, pháp lý và môi trường có thể ảnh hưởng đến mình.
 • Khảo sát nhân viên: Tổ chức có thể khảo sát nhân viên để thu thập ý kiến của họ về các vấn đề bên trong của tổ chức.

3.2. Xác định các vấn đề bên ngoài

Để xác định các vấn đề bên ngoài, tổ chức có thể sử dụng các phương pháp sau:

 • Phân tích môi trường kinh doanh: Phương pháp này giúp tổ chức hiểu được môi trường kinh doanh mà mình đang hoạt động.
 • Phân tích các bên liên quan: Phương pháp này giúp tổ chức xác định các bên liên quan có thể ảnh hưởng đến mình.
 • Làm theo dõi các xu hướng: Tổ chức cần thường xuyên theo dõi các xu hướng thị trường, công nghệ và xã hội để xác định các vấn đề tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mình.

4. Vai trò của lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm đảm bảo rằng tổ chức hiểu bối cảnh của mình. Lãnh đạo cao nhất cần:

 • Chỉ đạo việc thực hiện điều khoản 4.1
 • Đảm bảo rằng các vấn đề bên trong và bên ngoài được xác định và xem xét một cách toàn diện
 • Sử dụng thông tin về bối cảnh tổ chức để ra quyết định chiến lược

Điều khoản 4.1 là một điều khoản quan trọng giúp tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Bằng cách hiểu bối cảnh của mình, tổ chức có thể xác định các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn, từ đó đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp để đạt được mục tiêu của mình.

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Điều khoản 4.1 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nói về điều gì?

Trả lời: Điều khoản 4.1 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tập trung vào yêu cầu về sự hiểu biết về bên ngoại và nội bộ của tổ chức, xác định ngữ cảnh kinh doanh và đề xuất các biện pháp để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng phản ánh mục tiêu của tổ chức.

Câu hỏi 2: Làm thế nào tổ chức có thể đáp ứng yêu cầu của Điều khoản 4.1?

Trả lời: Để đáp ứng yêu cầu của Điều khoản 4.1, tổ chức cần hiểu rõ về ngữ cảnh kinh doanh, xác định các bên liên quan và yêu cầu của họ, cũng như thiết lập các biện pháp để theo dõi và đánh giá sự hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Câu hỏi 3: Tại sao việc hiểu biết về ngữ cảnh kinh doanh quan trọng trong Điều khoản 4.1?

Trả lời: Hiểu biết về ngữ cảnh kinh doanh giúp tổ chức xác định rõ mục tiêu và phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, cũng như đáp ứng tốt hơn đối với yêu cầu và mong muốn của khách hàng và các bên liên quan khác.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để xác định các bên liên quan theo Điều khoản 4.1?

Trả lời: Tổ chức cần xác định các bên liên quan bằng cách xác định những người hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng đến khả năng tổ chức đạt được mục tiêu của mình hoặc có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động của tổ chức.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng phản ánh mục tiêu của tổ chức?

Trả lời: Tổ chức cần thiết lập các quy trình để theo dõi và đánh giá sự hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo rằng nó liên quan chặt chẽ với mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh của tổ chức.

Câu hỏi 6: Tại sao việc xác định ngữ cảnh kinh doanh quan trọng trong quản lý chất lượng?

Trả lời: Xác định ngữ cảnh kinh doanh giúp tổ chức hiểu rõ về yếu tố ngoại vi có thể ảnh hưởng đến sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Điều này giúp tổ chức thích ứng và tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng linh hoạt và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790