ISO 45001 là gì? Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe [2023]

An toàn sức khỏe là một phần quan trọng của môi trường làm việc hiệu quả và bền vững. Mọi tổ chức, từ doanh nghiệp đến tổ chức phi lợi nhuận, đều cần quan tâm và đảm bảo rằng môi trường làm việc của họ an toàn và lành mạnh cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng xung quanh. ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, được thiết kế để giúp tổ chức đáp ứng các yêu cầu cao cấp trong lĩnh vực này.

Tiêu chuẩn này không chỉ đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt về quản lý an toàn và sức khỏe mà còn cung cấp một khung làm việc toàn diện để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của môi trường làm việc được quản lý và cải thiện liên tục. ISO 45001 không chỉ là một yêu cầu tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn, mà còn là một biện pháp bảo vệ thương hiệu và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Trong bài viết này VSATTP sẽ cùng bạn tìm hiểu về vấn đề Tiêu chuẩn ISO 45001, giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn này và tầm quan trọng của việc tuân thủ nó trong môi trường kinh doanh và sản xuất đương đại.

ISO 45001 là gì Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe [2023]
ISO 45001 là gì Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe [2023]

1. ISO 45001 là gì ?

ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Health and Safety – OHS), được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (International Organization for Standardization – ISO). Tiêu chuẩn này tập trung vào việc thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp hiệu quả trong các tổ chức và doanh nghiệp.

ISO 45001 được thiết kế để giúp các tổ chức quản lý và giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, đồng thời cải thiện hiệu suất và trách nhiệm của tổ chức đối với nhân viên và môi trường làm việc. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn BS OHSAS 18001 và có mục tiêu tương tự, nhưng áp dụng phạm vi rộng hơn và có cấu trúc tương thích với các tiêu chuẩn quản lý khác của gia đình tiêu chuẩn ISO, chẳng hạn như ISO 9001 (Quản lý chất lượng) và ISO 14001 (Quản lý môi trường).

ISO 45001 đặt ra các yêu cầu cụ thể cho việc thiết kế, triển khai và duy trì hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. Các yêu cầu này bao gồm việc xác định và đánh giá rủi ro, thiết lập các mục tiêu và kế hoạch hành động, quản lý việc đào tạo và nhận thức, theo dõi và đánh giá hiệu suất, và liên tục cải tiến hệ thống.

Việc thực hiện ISO 45001 giúp các tổ chức tăng cường quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật và quy định về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Nó cũng tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, đảm bảo sự tham gia và tương tác tích cực của nhân viên và tăng cường danh tiếng và đáng tin cậy của tổ chức trên thị trường.

2. Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe ISO 45001

Hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001 (ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System) là một khung khái niệm và quy trình quản lý được thiết kế để giúp các tổ chức xây dựng và duy trì một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên. ISO 45001 tập trung vào việc định rõ các yêu cầu và phương pháp quản lý rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp để giảm thiểu tai nạn, bệnh tật và các nguy hiểm tiềm ẩn trong môi trường làm việc.

Dưới đây là một số điểm chính của hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:

 • Chính sách và cam kết: 

Tổ chức phải thiết lập chính sách và cam kết rõ ràng đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Chính sách này phải phù hợp với mục tiêu và khung pháp lý của tổ chức và phải được thông báo và hiểu rõ bởi tất cả nhân viên.

 • Phân tích và đánh giá rủi ro: 

Tổ chức phải xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong môi trường làm việc của họ. Điều này bao gồm việc xác định các nguy hiểm tiềm ẩn, đánh giá mức độ nguy hiểm và xác định các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro.

 • Quản lý tuân thủ pháp luật và quy định: 

Tổ chức phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp áp dụng cho lĩnh vực hoạt động của họ. Điều này bao gồm việc theo dõi và đánh giá sự tuân thủ, đảm bảo cung cấp thông tin và đào tạo cho nhân viên về quy định và quy trình liên quan.

 • Mục tiêu và kế hoạch hành động: 

Tổ chức cần đặt ra mục tiêu cụ thể liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và lập kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đó. Mục tiêu và kế hoạch hành động này nên được định rõ, đo lường và theo dõi để đảm bảo tiến bộ và cải thiện liên tục.

 • Tham gia và thảo luận với nhân viên: 

ISO 45001 đề cao sự tham gia và thảo luận của nhân viên trong việc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tổ chức cần thiết lập cơ chế để nghe ý kiến và thông báo cho nhân viên về các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và cung cấp cơ hội tham gia vào quyết định và hoạch định chính sách.

 • Đào tạo và nâng cao nhận thức: 

Tổ chức cần đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và nhận được thông tin cầnđủ về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này bao gồm cung cấp đào tạo ban đầu, đào tạo bổ sung, và nâng cao nhận thức về các nguy hiểm tiềm ẩn, quy trình an toàn và sử dụng thiết bị bảo hộ.

 • Theo dõi, đánh giá và cải tiến: 

Tổ chức cần thiết lập quy trình để theo dõi và đánh giá hiệu suất của hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này bao gồm việc thu thập dữ liệu, phân tích kết quả, và thực hiện các biện pháp cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả của hệ thống.

ISO 45001 cung cấp một khung pháp lý và quy trình cụ thể để các tổ chức xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hiệu quả. Việc triển khai tiêu chuẩn này giúp giảm thiểu tai nạn và bệnh tật, bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên, và tăng cường uy tín và hiệu suất của tổ chức trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

3. Các Yêu cầu khi chứng nhận ISO 45001

Khi tổ chức muốn đạt chứng nhận ISO 45001:2018, họ phải tuân thủ một số yêu cầu cụ thể được quy định trong tiêu chuẩn này. Dưới đây là một số yêu cầu chính:

 • Chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp: 

Tổ chức phải thiết lập và duy trì một chính sách an toàn và sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu của tổ chức và cam kết đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Chính sách này phải được thông báo rộng rãi và hiểu rõ bởi tất cả nhân viên.

 • Xác định rủi ro và cơ hội: 

Tổ chức phải xác định và đánh giá các rủi ro và cơ hội liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong môi trường làm việc của họ. Điều này bao gồm việc xác định các nguy hiểm tiềm ẩn, đánh giá mức độ nguy hiểm và xác định các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội.

 • Quản lý các yêu cầu pháp luật và quy định: 

Tổ chức phải tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp áp dụng cho lĩnh vực hoạt động của họ. Điều này bao gồm việc theo dõi và đánh giá sự tuân thủ, đảm bảo cung cấp thông tin và đào tạo cho nhân viên về quy định và quy trình liên quan.

 • Mục tiêu và kế hoạch hành động: 

Tổ chức cần đặt ra mục tiêu cụ thể liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và lập kế hoạch hành động để đạt được các mục tiêu đó. Mục tiêu và kế hoạch hành động này nên được định rõ, đo lường và theo dõi để đảm bảo tiến bộ và cải thiện liên tục.

 • Tham gia và thảo luận với nhân viên: 

ISO 45001 đề cao sự tham gia và thảo luận của nhân viên trong việc quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tổ chức cần thiết lập cơ chế để nghe ý kiến và thông báo cho nhân viên về các vấn đề liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và cung cấp cơ hội tham gia vào quyết định và hoạch định chính sách.

 • Đào tạo và nâng cao nhận thức: 

Tổ chức cần đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo và nhận được thông tin cần thiết về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này bao gồm cung cấp đào tạo ban đầu, đào tạo bổ sung, và nâng cao nhận thức về các nguy hiểm tiềm ẩn, quy trình an toàn và sử dụng thiết bị bảo hộ.

 • Theo dõi, đánh giá và cải tiến: 

Tổ chức cần tiến hành theo dõi, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình. Điều này bao gồm việc thu thập dữ liệu, kiểm tra hiệu suất, đánh giá sự tuân thủ và tiến hành các biện pháp cải thiện liên tục.

Đây chỉ là một số yêu cầu chính trong ISO 45001:2018. Tiêu chuẩn này còn chứa nhiều yêu cầu khác, và cách tổ chức thực hiện và tuân thủ tiêu chuẩn cũng phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và môi trường làm việc cụ thể của họ. Để đạt chứng nhận ISO 45001:2018, tổ chức nên tìm hiểu cẩn thận và áp dụng các yêu cầu đúng cách và liên tục nâng cao hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của mình.

ISO 45001 là gì Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe [2023]
ISO 45001 là gì Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe [2023]

4. Các thủ tục khi xin chứng nhận ISO 45001

Để đạt chứng nhận ISO 45001:2018, tổ chức cần tuân thủ các thủ tục sau đây:

Bước 1: Xác định phạm vi

Xác định phạm vi áp dụng của chứng nhận ISO 45001:2018 trong tổ chức. Điều này bao gồm xác định các quy trình, hoạt động và đơn vị liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp mà tổ chức muốn bao gồm trong phạm vi chứng nhận.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu

Tổ chức cần chuẩn bị tài liệu và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Điều này bao gồm việc xác định và xây dựng các quy trình, chính sách, hướng dẫn và các tài liệu hỗ trợ khác liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Bước 3: Triển khai và áp dụng

Tổ chức phải triển khai và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo yêu cầu của ISO 45001:2018. Điều này bao gồm việc thực hiện các quy trình, theo dõi hoạt động, thu thập dữ liệu và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro và cải thiện hiệu suất.

Bước 4: Kiểm tra và đánh giá

Tổ chức cần tiến hành kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này bao gồm việc tiến hành kiểm tra nội bộ, đánh giá tuân thủ yêu cầu của ISO 45001:2018 và đánh giá hiệu suất của các biện pháp kiểm soát rủi ro.

Bước 5: Đánh giá bên ngoài

Tổ chức cần thực hiện đánh giá bên ngoài bởi một tổ chức chứng nhận độc lập. Tổ chức chứng nhận sẽ xác nhận xem tổ chức đã tuân thủ đúng các yêu cầu của ISO 45001:2018 và có hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đáng tin cậy.

Bước 6: Cải thiện liên tục

Tổ chức cần cam kết đến việc cải thiện liên tục hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này bao gồm việc theo dõi hiệu suất, thu thập phản hồi và thông tin từ nhân viên và thực hiện các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả và hiệu suất của hệ thống.

Lưu ý rằng quá trình đạt chứng nhận ISO 45001:2018 có thể có sự khác biệt nhất định tùy thuộc vào tổ chức và ngành nghề cụ thể. Tổ chức nên tìm hiểu kỹ về yêu cầu và quy trình chứng nhận của tổ chức chứng nhận cụ thể và tham khảo tư vấn chuyên gia nếu cần thiết để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và thuận lợi trong quá trình chứng nhận.

5. Hiệu lực của chứng nhận ISO 45001

Hiệu lực của chứng nhận ISO 45001 là 3 năm, kể từ ngày cấp chứng chỉ. Sau khi chứng chỉ hết hạn, doanh nghiệp cần tiến hành đánh giá giám sát để được gia hạn chứng chỉ.

Đánh giá giám sát được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận đã cấp chứng chỉ cho doanh nghiệp. Mục đích của đánh giá giám sát là xác định xem doanh nghiệp có duy trì và cải tiến hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001 trong suốt thời gian hiệu lực của chứng chỉ.

Nếu kết quả đánh giá giám sát cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý OH&S, tổ chức chứng nhận sẽ cấp chứng chỉ mới cho doanh nghiệp. Chứng chỉ mới có hiệu lực trong vòng 3 năm tiếp theo.

Doanh nghiệp có thể gia hạn chứng chỉ ISO 45001 sớm hơn 6 tháng trước khi chứng chỉ hết hạn. Việc gia hạn sớm sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian.

6. Doanh nghiệp làm trái quy đinh tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ bị xử phạt thế nào?

Doanh nghiệp làm trái quy định tiêu chuẩn ISO 45001 sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Theo quy định tại Nghị định số 12/2022/NĐ-CP, các hành vi vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động sẽ bị xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo quy định.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không thiết lập và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.
 • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như:

 • Buộc phải xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Buộc phải thực hiện đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Buộc phải thiết lập và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Buộc phải đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.
 • Buộc phải thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Đối với các hành vi vi phạm quy định về an toàn vệ sinh lao động gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dẫn đến chết người, doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự.

Để tránh bị xử phạt, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001.

7. Kết luận

Trong bối cảnh ngày nay, an toàn sức khỏe nghề nghiệp là một ưu tiên cấp bách đối với mọi tổ chức. ISO 45001 đã nổi lên như một phương tiện quan trọng để đảm bảo rằng các tổ chức không chỉ tuân thủ các yêu cầu pháp lý về an toàn sức khỏe mà còn thực hiện một cam kết thực sự đối với việc bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên và cộng đồng.

Tiêu chuẩn này không chỉ mang lại lợi ích cho người lao động mà còn có tầm quan trọng to lớn đối với doanh nghiệp. Nó giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tạo nền tảng cho hiệu suất làm việc tốt hơn và thúc đẩy lòng tin của khách hàng. Ngoài ra, việc tuân thủ ISO 45001 có thể giúp tạo ra môi trường làm việc bền vững và thân thiện với môi trường.

Với sự phát triển không ngừng của môi trường kinh doanh và sản xuất, ISO 45001 đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến bộ và đảm bảo rằng mọi người có cơ hội làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh. Việc áp dụng và tuân thủ ISO 45001 không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là cơ hội để xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai, nơi sức khỏe và an toàn của mọi người luôn được đặt lên hàng đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790