Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng [Mới nhất 2023]

Trong xã hội ngày nay, việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ trở thành một ưu tiên quan trọng, và điều này đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống đo lường và tiêu chuẩn. Trong ngữ cảnh này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng vai trò quan trọng, định hình và đảm bảo sự công bằng và chính xác trong đánh giá chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ. Hãy cùng khám phá sứ mệnh và vai trò quan trọng của cơ quan này trong việc đảm bảo chất lượng và công bằng trong thị trường ngày nay.

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1. Giới thiệu Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là một tổ chức chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và đo lường chính xác của sản phẩm và dịch vụ. Dưới đây là một giới thiệu về Chi cục:

Tên Chi cục: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Sứ mệnh: Chi cục cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp và cộng đồng để xây dựng và duy trì chất lượng cao, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

2. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Chi cục) có thể được chia thành các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 (1945 – 1975)

Trong giai đoạn này, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở Việt Nam được phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Năm 1946, Chính phủ ban hành Nghị định số 233/SL về thành lập Cục Đo lường và Chất lượng. Đây là cơ quan đầu tiên của Việt Nam có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Trong giai đoạn này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thành lập trên cơ sở Cục Đo lường và Chất lượng ở các cấp tỉnh, thành phố. Chi cục có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Giai đoạn 2 (1975 – 1990)

Sau năm 1975, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở Việt Nam được tiếp tục phát triển. Năm 1976, Chính phủ ban hành Nghị định số 108-CP về thành lập Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu tiên của Việt Nam có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên phạm vi cả nước.

Trong giai đoạn này, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được tiếp tục phát triển về chức năng, nhiệm vụ và quy mô hoạt động. Chi cục có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bao gồm:

 • Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Quản lý đo lường
 • Quản lý mã số, mã vạch

Giai đoạn 3 (1990 – nay)

Từ năm 1990 đến nay, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng ở Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/CP về phân cấp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

3. Cơ cấu, tổ chức Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Cơ cấu, tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được quy định tại Điều 13 Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có cơ cấu tổ chức như sau:

Lãnh đạo Chi cục: Chi cục có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
  • Phòng Quản lý đo lường;
  • Phòng Quản lý mã số, mã vạch.

Các đơn vị trực thuộc (nếu có):

  • Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
  • Các phòng thí nghiệm chuyên ngành.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thể được thay đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định của pháp luật.

4. Chức năng của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

 • Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm:
  • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Thẩm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Phòng Quản lý đo lường:

 • Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đo lường trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động về quản lý đo lường, bao gồm:
  • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về đo lường.
  • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về đo lường.
  • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về đo lường.
  • Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Phòng Quản lý mã số, mã vạch:

 • Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ về quản lý mã số, mã vạch trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động về quản lý mã số, mã vạch, bao gồm:
  • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về mã số, mã vạch.
  • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật về mã số, mã vạch.
  • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về mã số, mã vạch.
  • Cấp, thu hồi, quản lý mã số, mã vạch.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự đồng nhất và chất lượng cao của sản phẩm và dịch vụ trên thị trường. Với nhiệm vụ xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn đo lường, cơ quan này góp phần quan trọng vào việc bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường uy tín cho doanh nghiệp, và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong ngành công nghiệp. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam gắn kết với các tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao vị thế và cạnh tranh toàn cầu.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790