Điều khoản 4.3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với một QMS có hiệu quả, có thể giúp tổ chức đạt được mục tiêu chất lượng của mình. Một trong những yêu cầu quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là xác định phạm vi của QMS. Điều khoản 4.3 của tiêu chuẩn này quy định rằng tổ chức phải xác định ranh giới và khả năng áp dụng của QMS của mình.

Điều khoản 4.3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Điều khoản 4.3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

1. Yêu cầu

Theo Điều khoản 4.3 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tổ chức phải xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của mình. Phạm vi này phải được xác định bằng văn bản và có thể bao gồm các yếu tố sau:

 • Lĩnh vực hoạt động/Sản phẩm và dịch vụ cung cấp
 • Địa điểm áp dụng
 • Quá trình thuê ngoài (nếu có)
 • Lý giải các điều khoản không áp dụng mà không làm ảnh hưởng tới mục đích của QMS của Tổ chức.

2. Lợi ích của Điều khoản 4.3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Việc xác định phạm vi QMS mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, bao gồm:

 • Giúp tổ chức đảm bảo rằng QMS chỉ bao gồm các hoạt động và quá trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và mục tiêu của tổ chức.
 • Giúp tổ chức tập trung nguồn lực và nỗ lực vào các hoạt động quan trọng nhất.
 • Giúp tổ chức cải thiện hiệu quả và hiệu suất của QMS.

3. Các yếu tố cần xem xét khi xác định phạm vi

Khi xác định phạm vi QMS, tổ chức cần xem xét các yếu tố sau:

 • Các vấn đề bên ngoài và nội bộ: Tổ chức cần xem xét các yếu tố bên ngoài như các yêu cầu của khách hàng, luật pháp và quy định, cũng như các yếu tố nội bộ như cơ cấu tổ chức, năng lực của nhân viên, và các nguồn lực sẵn có.
 • Yêu cầu của các bên quan tâm: Tổ chức cần xem xét yêu cầu của các bên quan tâm, bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông, và cộng đồng.
 • Sản phẩm và dịch vụ của tổ chức: Tổ chức cần xem xét các sản phẩm và dịch vụ mà mình cung cấp, bao gồm phạm vi, tính năng, và yêu cầu của khách hàng.

4. Các bước xác định phạm vi theo Điều khoản 4.3

Các bước xác định phạm vi theo Điều khoản 4.3
Các bước xác định phạm vi theo Điều khoản 4.3

Việc xác định phạm vi QMS có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định các yếu tố cần xem xét: Tổ chức cần xác định các yếu tố cần xem xét khi xác định phạm vi QMS, bao gồm các vấn đề bên ngoài và nội bộ, yêu cầu của các bên quan tâm, và sản phẩm và dịch vụ của tổ chức.
 2. Thu thập thông tin: Tổ chức cần thu thập thông tin về các yếu tố đã xác định. Thông tin này có thể được thu thập từ các nguồn khác nhau, bao gồm dữ liệu nội bộ, khảo sát, và phỏng vấn.
 3. Phân tích thông tin: Tổ chức cần phân tích thông tin đã thu thập để xác định phạm vi QMS.
 4. Xác định phạm vi: Tổ chức cần xác định phạm vi QMS bằng văn bản.

5. Lưu trữ thông tin

Thông tin về phạm vi QMS cần được lưu trữ để đảm bảo rằng phạm vi này được duy trì và cập nhật khi cần thiết. Thông tin này có thể được lưu trữ trong Sổ tay QMS hoặc trong một tài liệu riêng biệt.

Việc xác định phạm vi QMS là một bước quan trọng trong việc áp dụng và duy trì Tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Việc xác định phạm vi QMS đúng cách sẽ giúp tổ chức đảm bảo rằng QMS của mình đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn và mục tiêu của tổ chức.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Điều khoản 4.3 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

Trả lời: Điều khoản 4.3 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 quy định về quy trình xác định và hiểu rõ yêu cầu của bên liên quan, đảm bảo rằng các yêu cầu này được áp dụng và đáp ứng trong quá trình quản lý chất lượng.

Câu hỏi 2: Tại sao việc xác định yêu cầu của bên liên quan quan trọng trong quản lý chất lượng?

Trả lời: Xác định yêu cầu của bên liên quan giúp tổ chức hiểu rõ các yêu cầu và mong muốn của khách hàng, người tiêu dùng, và các bên liên quan khác. Điều này làm cơ sở để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và tăng cường sự hài lòng của bên liên quan.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để thực hiện quy trình xác định yêu cầu của bên liên quan theo Điều khoản 4.3?

Trả lời: Quy trình này có thể được thực hiện bằng cách thu thập thông tin từ khách hàng, thực hiện các cuộc đánh giá rủi ro, và duyệt xét thông tin thị trường để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của bên liên quan đã được xác định và lưu trữ đầy đủ.

Câu hỏi 4: Tại sao việc hiểu rõ yêu cầu của bên liên quan quan trọng đối với quản lý chất lượng?

Trả lời: Hiểu rõ yêu cầu của bên liên quan là quan trọng để đảm bảo rằng tổ chức có khả năng đáp ứng các mong muốn và đảm bảo chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng cường uy tín và hài lòng của khách hàng.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để đảm bảo rằng các yêu cầu của bên liên quan được áp dụng trong quá trình quản lý chất lượng?

Trả lời: Điều này có thể đạt được thông qua việc tích hợp yêu cầu của bên liên quan vào các quy trình quản lý chất lượng, đàm phán rõ ràng với bên liên quan, và theo dõi định kỳ để đảm bảo rằng các yêu cầu đều được đáp ứng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790