Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm [Cập nhật mới nhất 2024]

Trong thế giới ngày nay, việc công bố sản phẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa sản phẩm đến với khách hàng. Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm không chỉ là một văn bản chứng nhận mà còn là bảo đảm cho sự minh bạch, chất lượng và an toàn của sản phẩm. Bài viết này sẽ đi sâu vào tầm quan trọng của giấy tiếp nhận này trong quản lý sản phẩm hiện đại. Trong bài viết này VSATTP sẽ tìm hiểu về Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm.

Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm
Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm

1. Công bố sản phẩm là gì?

Công bố sản phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Công bố sản phẩm được áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục quy định phải công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật.

Công bố sản phẩm có thể được thực hiện theo hai hình thức:

 • Công bố hợp quy: là việc tổ chức, cá nhân tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Công bố phù hợp quy định: là việc tổ chức, cá nhân tự đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ với tiêu chuẩn tương ứng.

2. Quy định về công bố sản phẩm

Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm

Trình tự, thủ tục công bố sản phẩm được quy định như sau:

 1. Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm bằng văn bản trên cơ sở kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân về sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân tự ban hành.

 2. Bản tự công bố sản phẩm phải được gửi tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường.

 3. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét hồ sơ công bố sản phẩm và cấp giấy xác nhận nội dung công bố hợp quy trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thẩm quyền công bố sản phẩm

Thẩm quyền công bố sản phẩm được quy định như sau:

 • Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm cấp giấy xác nhận nội dung công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
 • Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cấp giấy xác nhận nội dung công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
 • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm cấp giấy xác nhận nội dung công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cấp giấy xác nhận nội dung công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm có trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc công bố sản phẩm.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân tự ban hành.
 • Thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc ngừng sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoặc thay đổi nội dung đã công bố sản phẩm.

>>>>>>>>>Xem thêm: Bản tự công bố sản phẩm có thời hạn bao lâu? [Cập nhật 2024]

3. Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm

Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm có các nội dung chính sau:

 • Tên cơ quan cấp giấy.
 • Tên tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm.
 • Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.
 • Căn cứ pháp lý của việc công bố sản phẩm.
 • Nội dung công bố sản phẩm.
 • Hiệu lực của giấy tiếp nhận công bố sản phẩm.

Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm có thể được cấp theo hình thức bản giấy hoặc bản điện tử.

Để được cấp giấy tiếp nhận công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân cần nộp hồ sơ công bố sản phẩm cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ công bố sản phẩm bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị công bố sản phẩm.
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận đăng ký mẫu mã sản phẩm (đối với sản phẩm).
 • Bản sao y bản chính các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần công bố.

Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Hiệu lực của Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm

Hiệu lực của Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm
Hiệu lực của Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm

Theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (Giấy tiếp nhận) có hiệu lực trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp.

Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp Giấy tiếp nhận, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc công bố sản phẩm.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân tự ban hành.
 • Thông báo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc ngừng sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoặc thay đổi nội dung đã công bố sản phẩm.

Hết thời hạn 05 năm, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm muốn tiếp tục đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường thì phải công bố lại trước khi Giấy tiếp nhận hết hạn và phải nộp lệ phí theo quy định.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm có thay đổi về cơ sở sản xuất, kinh doanh, mẫu mã, chủng loại sản phẩm, tiêu chuẩn áp dụng thì phải thực hiện thủ tục công bố lại sản phẩm theo quy định.

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm là gì?

Trả lời: Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm là tài liệu chứng nhận từ cơ quan quản lý, xác nhận rằng sản phẩm đã được công bố và đáp ứng các yêu cầu liên quan đến an toàn, chất lượng theo quy định.

Câu hỏi 2: Ai cần phải đệ trình đơn đăng ký để nhận giấy tiếp nhận công bố sản phẩm?

Trả lời: Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào sản xuất hoặc phân phối sản phẩm và muốn chứng minh rằng sản phẩm của họ tuân theo các tiêu chuẩn cần thiết thì cần đệ trình đơn đăng ký.

Câu hỏi 3: Quy trình xin giấy tiếp nhận công bố sản phẩm như thế nào?

Trả lời: Đầu tiên, người đăng ký cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu. Sau đó, họ sẽ nộp hồ sơ và chi trả các phí liên quan. Quá trình xét duyệt sẽ được thực hiện để đảm bảo sản phẩm tuân theo các tiêu chuẩn quy định.

Câu hỏi 4: Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm có giá trị trong thời gian bao lâu?

Trả lời: Thời gian hiệu lực của giấy tiếp nhận công bố sản phẩm thường được quy định bởi cơ quan phê duyệt, thường là trong một khoảng thời gian cố định, ví dụ như 1 năm, 2 năm, hoặc lâu hơn tùy thuộc vào quy định cụ thể.

Câu hỏi 5: Sự khác biệt giữa giấy tiếp nhận công bố sản phẩm và chứng chỉ chất lượng là gì?

Trả lời: Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm chứng minh rằng sản phẩm tuân theo các tiêu chuẩn công bố, trong khi chứng chỉ chất lượng thường liên quan đến việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo các quy định cụ thể.

Câu hỏi 6: Cần phải thực hiện bước kiểm định nào để đạt được giấy tiếp nhận công bố sản phẩm?

Trả lời: Bước kiểm định cụ thể phụ thuộc vào loại sản phẩm và các yêu cầu của cơ quan quản lý. Thông thường, quy trình này bao gồm kiểm tra chất lượng, an toàn, và các tiêu chí khác theo quy định.

Giấy tiêp nhận công bố sản phẩm là một văn bản quan trọng xác nhận rằng sản phẩm đã được đưa ra thị trường sau quá trình kiểm định chất lượng và an toàn. Nó không chỉ là bằng chứng cho sự đảm bảo của nhà sản xuất mà còn là sự tin tưởng của người tiêu dùng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790