Hướng dẫn thủ tục công bố hợp chuẩn sản phẩm [MỚI 2023]

Công bố hợp chuẩn giúp đảm bảo tính an toàn và chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ, đồng thời tạo ra sự tin tưởng cho người tiêu dùng và các bên liên quan rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu quy định và được kiểm tra độc lập. Bài viết trên đây giúp bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến thủ tục công bố hợp chuẩn sản phẩm.

1. Công bố hợp chuẩn là gì?

Công bố hợp chuẩn là quá trình xác định và thông báo rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ một tập hợp các tiêu chuẩn cụ thể đã được xác định trước đó bởi các tổ chức tiêu chuẩn hoặc cơ quan quản lý chất lượng và an toàn. Quá trình này đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, hiệu suất, và an toàn mà các tiêu chuẩn đã đặt ra. Công bố hợp chuẩn có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm sản phẩm công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, dịch vụ, và nhiều lĩnh vực khác.

2. Nguyên tắc công bố hợp chuẩn:

Nguyên tắc công bố hợp chuẩn là một hệ thống quy tắc và quy trình mà người sản xuất hoặc nhà cung cấp phải tuân thủ để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể. Một số nguyên tắc quan trọng trong công bố hợp chuẩn như sau:

 • Xác định Tiêu Chuẩn Áp Dụng: Người sản xuất hoặc cung cấp phải xác định các tiêu chuẩn cụ thể mà họ muốn áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
 • Kiểm Tra và Thử Nghiệm: Sản phẩm hoặc dịch vụ cần được kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo rằng chúng tuân thủ các tiêu chuẩn đã xác định. Quá trình này có thể do tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hoặc bên thứ ba độc lập thực hiện.
 • Lập Hồ Sơ Chứng Nhận: Hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn cần được lập ra, bao gồm tài liệu về kiểm tra, thử nghiệm, tài liệu hợp chuẩn, và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Kiểm Tra và Xác Nhận: Hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn sẽ được kiểm tra và xác minh bởi tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền. Quá trình này đảm bảo rằng hồ sơ đủ đầy và sản phẩm tuân thủ.
 • Công Bố Hợp Chuẩn: Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn, người sản xuất hoặc cung cấp có thể công bố rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể.
 • Duy Trì Tuân Thủ: Để duy trì công bố hợp chuẩn, người sản xuất hoặc cung cấp cần thực hiện kiểm tra định kỳ và duy trì tính tuân thủ đối với các tiêu chuẩn đã đưa ra.

Những nguyên tắc này giúp đảm bảo tính an toàn, chất lượng và hiệu suất của sản phẩm hoặc dịch vụ, đồng thời tạo ra sự tin tưởng cho người tiêu dùng và các bên liên quan rằng sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các yêu cầu quy định.

3. Hồ sơ công bố hợp chuẩn

Hồ sơ công bố hợp chuẩn là tập hợp các tài liệu và thông tin cần thiết để xác minh rằng một sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể đã được xác định. Hồ sơ này thường cần được xem xét và duyệt bởi tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi sản phẩm hoặc dịch vụ được công bố là tuân thủ tiêu chuẩn. Hồ sơ công bố hợp chuẩn bao gồm các thành phần chính sau:

 • Thông tin về Sản Phẩm hoặc Dịch Vụ: Hồ sơ phải bao gồm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ cần công bố hợp chuẩn, bao gồm tên, mô tả, thông số kỹ thuật, và các đặc điểm quan trọng khác.
 • Tiêu Chuẩn Áp Dụng: Hồ sơ cần mô tả rõ các tiêu chuẩn cụ thể mà sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ. Điều này bao gồm cung cấp các tài liệu tiêu chuẩn, số tiêu chuẩn, và phiên bản tiêu chuẩn áp dụng.
 • Kết Quả Kiểm Tra và Thử Nghiệm: Hồ sơ cần bao gồm thông tin về kết quả kiểm tra và thử nghiệm của sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này có thể bao gồm báo cáo kiểm tra, kết quả thử nghiệm, và tài liệu chứng minh khác về tuân thủ tiêu chuẩn.
 • Hồ Sơ Sản Xuất: Hồ sơ nên cung cấp thông tin về quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng, và các tài liệu khác liên quan đến việc sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Thông Tin về Cơ Quan Kiểm Tra: Nếu có, hồ sơ cần cung cấp thông tin về cơ quan hoặc tổ chức thực hiện kiểm tra và chứng nhận hợp chuẩn, bao gồm tên, địa chỉ, và thông tin liên hệ.
 • Tài Liệu Chứng Minh Khác: Hồ sơ có thể bao gồm các tài liệu chứng minh khác như sơ đồ kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật, bảng điều khiển chất lượng, và mọi thông tin khác liên quan đến tuân thủ tiêu chuẩn.
 • Tài Liệu Pháp Lý: Hồ sơ cần bao gồm bất kỳ giấy tờ pháp lý nào liên quan đến quyền sở hữu, quyền thương hiệu hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

4. Trình tự công bố hợp chuẩn:

Trình tự công bố hợp chuẩn bao gồm một số bước quan trọng mà người sản xuất hoặc nhà cung cấp cần thực hiện để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của họ tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể. Trình tự công bố hợp chuẩn cơ bản như sau:

 • Bước 1: Xác định Tiêu Chuẩn Áp Dụng: Bước đầu tiên là xác định các tiêu chuẩn cụ thể mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn cần phải tuân thủ. Điều này có thể bao gồm tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế hoặc tiêu chuẩn do ngành cụ thể đặt ra.
 • Bước 2: Kiểm Tra và Thử Nghiệm: Sau khi bạn đã xác định các tiêu chuẩn áp dụng, bạn cần thực hiện kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn đó. Quá trình kiểm tra và thử nghiệm này có thể được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hoặc bên thứ ba độc lập.
 • Bước 3: Lập Hồ Sơ Chứng Nhận Hợp Chuẩn: Hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn bao gồm tài liệu về kiểm tra, thử nghiệm, tài liệu hợp chuẩn, và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ. Hồ sơ này cần được lập ra và duyệt trước khi nộp đến tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 • Bước 4: Nộp Hồ Sơ Chứng Nhận: Hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn cần được nộp đến tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hoặc cơ quan có thẩm quyền. Điều này đòi hỏi bạn phải liên hệ với tổ chức hoặc cơ quan này để biết cách nộp hồ sơ và hoàn thành các thủ tục liên quan.
 • Bước 5: Kiểm Tra và Xác Minh: Tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra hồ sơ chứng nhận hợp chuẩn của bạn để đảm bảo rằng nó đủ đầy và sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn.
 • Bước 6: Công Bố Hợp Chuẩn: Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn, bạn có thể công bố rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể. Công bố này thường bao gồm việc cung cấp tài liệu chứng minh và thông tin cho bên thứ ba hoặc khách hàng của bạn.
 • Bước 7: Duy trì công bố hợp chuẩn: Để duy trì công bố hợp chuẩn, bạn cần thực hiện kiểm tra định kỳ và duy trì tính tuân thủ đối với các tiêu chuẩn đã đưa ra.

5. Xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn:

Xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn là quá trình quan trọng để đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể và đáp ứng yêu cầu công bố hợp chuẩn. Dưới đây là các bước quan trọng trong quá trình xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn:

 • Kiểm Tra Tài Liệu Hồ Sơ: Bước đầu tiên là kiểm tra tài liệu trong hồ sơ công bố hợp chuẩn. Đảm bảo rằng tất cả thông tin và tài liệu liên quan đã được điền đầy đủ và đúng cách.
 • Kiểm Tra Tiêu Chuẩn và Kiểm Tra Kỹ Thuật: Xác minh rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm tra và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn áp dụng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về tiêu chuẩn và quy trình kiểm tra.
 • Lập Lịch Kiểm Tra: Xác định lịch trình kiểm tra và xác minh hồ sơ. Điều này đảm bảo rằng hồ sơ được xem xét và xử lý một cách hiệu quả và kịp thời.
 • Kiểm Tra Tài Liệu Pháp Lý: Đảm bảo rằng bất kỳ giấy tờ pháp lý nào liên quan đến quyền sở hữu, quyền thương hiệu hoặc tài sản trí tuệ đều đáp ứng các quy định pháp lý và được cung cấp.
 • Liên Hệ với Tổ Chức Chứng Nhận hoặc Cơ Quan Có Thẩm Quyền: Nếu cần, bạn cần liên hệ với tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hoặc cơ quan có thẩm quyền để bàn bạc về quá trình xử lý hồ sơ. Họ có thể cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết.
 • Xem Xét và Xử Lý Hồ Sơ: Hồ sơ cần được xem xét và xử lý bởi cơ quan có thẩm quyền.

6. Phân biệt công bố hợp quy và công bố hợp chuẩn

6.1 Công bố hợp quy:

 • Khái niệm: Công bố hợp quy là việc người sản xuất hoặc nhập khẩu tuyên bố rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đã được kiểm tra và thử nghiệm và tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu hợp quy quy định.
 • Tự Tuyên Bố: Công bố hợp quy thường là việc tự tuyên bố của người sản xuất hoặc nhập khẩu. Họ tự xác nhận rằng sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu hợp quy và không cần chứng nhận bởi bên thứ ba hoặc tổ chức chứng nhận.
 • Tính Pháp Lý: Công bố hợp quy thường dựa trên sự tự tuyên bố và có tính pháp lý nhưng sản phẩm có thể vẫn phải tuân thủ các yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm quy định.

Ví dụ: Các sản phẩm như đồ chơi, sản phẩm thực phẩm, hoặc dịch vụ nội dung trực tuyến có thể được công bố hợp quy khi người sản xuất hoặc cung cấp tự tuyên bố rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu an toàn và chất lượng.

6.2 Công bố hợp chuẩn:

 • Khái niệm: Công bố hợp chuẩn liên quan đến việc đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể đã được xác định và công bố bởi cơ quan hoặc tổ chức tiêu chuẩn, chẳng hạn như ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa Quốc tế).
 • Dựa Trên Tiêu Chuẩn Cụ Thể: Công bố hợp chuẩn đòi hỏi sản phẩm hoặc dịch vụ phải tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể đã được thiết lập trước đó và công bố bởi các tổ chức tiêu chuẩn hoặc cơ quan chuyên trách.
 • Cần Chứng Nhận: Thường cần sự xác nhận hoặc chứng nhận bởi bên thứ ba hoặc tổ chức chứng nhận để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn cụ thể.

Ví dụ: Các sản phẩm công nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng, hoặc dịch vụ về an toàn thông tin thường cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể và có thể yêu cầu chứng nhận từ tổ chức chứng nhận hợp quy.

>>>>>>Tìm hiểu thêm về công bố hợp quy tại bài viết: Công bố hợp quy là gì? Trình tự, thủ tục công bố hợp quy [2023]

7. Những câu hỏi thường gặp về thủ tục công bố hợp chuẩn sản phẩm:

Làm thế nào để chuẩn bị hồ sơ công bố hợp chuẩn?

Chuẩn bị hồ sơ công bố hợp chuẩn đòi hỏi bạn phải thu thập tài liệu về sản phẩm, kết quả kiểm tra, thông tin về quy trình sản xuất, và tài liệu chứng minh khác. Hồ sơ này cần được tổ chức và định dạng một cách cẩn thận.

Cần phải nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn cho ai?

Hồ sơ công bố hợp chuẩn thường cần được nộp cho tổ chức chứng nhận hợp chuẩn hoặc cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực của bạn.

Bao lâu mất thời gian để xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn?

Thời gian xử lý hồ sơ có thể thay đổi tùy theo tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền. Thông thường, thời gian này phụ thuộc vào độ phức tạp của sản phẩm và quá trình kiểm tra hồ sơ.

Tôi phải làm gì nếu hồ sơ của tôi bị từ chối?

Nếu hồ sơ của bạn bị từ chối, bạn cần xem xét thông tin phản hồi từ tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các sửa đổi cần thiết để đáp ứng yêu cầu hợp chuẩn.

Có phí liên quan đến thủ tục công bố hợp chuẩn không?

Có, thường có phí liên quan đến việc kiểm tra và xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn. Phí này thường phụ thuộc vào sản phẩm, ngành công nghiệp và tổ chức chứng nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790