Tìm hiểu về sở vệ sinh an toàn thực phẩm TPHCM [2023]

Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Với nhiệm vụ giám sát và kiểm soát an toàn thực phẩm, sở này không chỉ là nguồn tin cậy mà còn là điểm đặc biệt quan trọng đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về vai trò và hoạt động của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM trong bài viết này.

Tìm hiểu về sở vệ sinh an toàn thực phẩm TPHCM
Tìm hiểu về sở vệ sinh an toàn thực phẩm TPHCM

1. Giới thiệu về Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM

Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM là một cơ quan quan trọng đặt dưới sự quản lý của chính quyền thành phố. Sở có nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo an toàn thực phẩm và đảm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm không chỉ chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát chất lượng thực phẩm từ nguồn cung cấp đến khi đến tay người tiêu dùng, mà còn thực hiện các chiến lược và chính sách để nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm trong cộng đồng. Sở này có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo chặt chẽ về các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh liên quan đến thực phẩm.

2. Cơ cấu, tổ chức của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM

Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Cơ cấu tổ chức của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM gồm có:

Lãnh đạo Sở

 • Giám đốc
 • Phó Giám đốc (02 người)

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ

 • Phòng Kế hoạch – Tài chính
 • Phòng Thanh tra
 • Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm
 • Phòng Quản lý an toàn thực phẩm
 • Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

 • Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
 • Trung tâm Thông tin và Truyền thông

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM

Theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, quy định, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.
 • Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 • Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm.
 • Tổ chức, quản lý và hoạt động của hệ thống thông tin, dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn

Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao thông qua các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

 • Các phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có chức năng tham gia thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM.

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Vai trò của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành sẽ là cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm sau khi được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện các hoạt động về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố, bao gồm:
  • Cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
  • Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
  • Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm.
  • Tổ chức, quản lý và hoạt động của hệ thống thông tin, dữ liệu về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 • Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM có chức năng kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

Nhìn chung, Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM là cơ quan có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt vai trò của mình, Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố.

Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm TPHCM đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng thực phẩm an toàn cho người dân. Với nhiệm vụ kiểm soát, giám sát và đào tạo, sở đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Qua đó, tìm hiểu về hoạt động của Sở giúp mọi người có cái nhìn rõ ràng về các biện pháp an toàn thực phẩm đang được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790