Viện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Việt Nam [Chi tiết 2023]

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của hàng hóa tiêu thụ trên thị trường nội địa. Với nhiệm vụ xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn, Viện không chỉ là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia. Hãy cùng khám phá sứ mệnh và vai trò quan trọng của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam trong bài viết dưới đây.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam

1. Giới thiệu Viện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Việt Nam

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam (STAMEQ) là tổ chức quan trọng, chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm trên địa bàn quốc gia. Được thành lập dưới sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, STAMEQ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn, chất lượng và sự cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ sản xuất tại Việt Nam.

2. Quá trình hình thành và phát triển của Viện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Việt Nam

Quá trình hình thành và phát triển của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam (VSQI) có thể được chia thành các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1 (1976 – 1989)

Trong giai đoạn này, hoạt động tiêu chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở Việt Nam được phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Năm 1976, Chính phủ ban hành Nghị định số 108-CP về thành lập Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan đầu tiên của Việt Nam có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên phạm vi cả nước.

Trong giai đoạn này, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm và Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng. Viện có chức năng thực hiện các hoạt động về tiêu chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm:

 • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa.
 • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Thẩm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Giai đoạn 2 (1990 – 2000)

Sau năm 1990, hoạt động tiêu chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở Việt Nam được tiếp tục phát triển. Năm 1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 100/CP về phân cấp quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Theo đó, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa.
 • Thẩm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Giai đoạn 3 (2001 – nay)

Từ năm 2001 đến nay, hoạt động tiêu chuẩn hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Năm 2006, Quốc hội ban hành Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam

3. Cơ cấu, tổ chức của Viện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Việt Nam

Cơ cấu, tổ chức của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam (VSQI) được quy định tại Điều 5 Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam có cơ cấu tổ chức như sau:

 • Lãnh đạo Viện: Viện có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

 • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Phòng Xây dựng tiêu chuẩn;
  • Phòng Thẩm định, chứng nhận;
  • Phòng Hợp tác quốc tế;
  • Phòng Hành chính – Tổng hợp.
 • Các đơn vị trực thuộc (nếu có):

  • Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng;
  • Các phòng thí nghiệm chuyên ngành.

Cơ cấu tổ chức của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam có thể được thay đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định của pháp luật.

4. Chức năng của Viện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Phòng Xây dựng tiêu chuẩn:

 • Tham mưu, giúp Giám đốc Viện thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa, bao gồm:
  • Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa.
  • Tổ chức lấy ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa.
  • Thẩm định, trình cấp có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, hàng hóa.

Phòng Thẩm định, chứng nhận:

 • Tham mưu, giúp Giám đốc Viện thực hiện các nhiệm vụ về thẩm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động về thẩm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm:
  • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định, quy trình về thẩm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Tổ chức thẩm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Quản lý hoạt động của các tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Phòng Hợp tác quốc tế:

 • Tham mưu, giúp Giám đốc Viện thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động về hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, bao gồm:
  • Nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế trong việc triển khai các hoạt động về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Phòng Hành chính – Tổng hợp:

 • Tham mưu, giúp Giám đốc Viện thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, tài chính, kế toán, nhân sự, quản trị, bảo vệ, an toàn, thông tin, truyền thông, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phục vụ hoạt động của Viện.
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động về hành chính, tài chính, kế toán, nhân sự, quản trị, bảo vệ, an toàn, thông tin, truyền thông, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phục vụ hoạt động của Viện.

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm tiêu thụ trên thị trường. Với sứ mệnh thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn cao, Viện này không chỉ góp phần nâng cao uy tín của hàng hóa Việt Nam mà còn bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Qua đó, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Sản phẩm Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia trên thị trường quốc tế.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790