Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng [Năm 2023]

Trong bối cảnh ngày càng phát triển của thị trường, việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các hoạt động như tư vấn, giáo dục và quảng bá thông tin đang đóng vai trò quan trọng, giúp người tiêu dùng tự tin hơn trong quyết định mua sắm và sử dụng sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh vai trò của họ trong xã hội kinh tế hiện đại.

Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Khái niệm hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là tổng thể các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm mục đích bảo đảm cho người tiêu dùng được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia giao dịch, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

2. Các chủ thể tham gia

Các chủ thể tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước là chủ thể quan trọng nhất trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm ban hành và thực thi các chính sách, pháp luật, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có tôn chỉ, mục đích tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Người tiêu dùng là chủ thể trực tiếp tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Người tiêu dùng có quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung hoạt động

Nội dung hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bao gồm:

 • Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người tiêu dùng về quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia giao dịch, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 • Tổ chức, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Phương pháp hoạt động

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện bằng các phương pháp sau:

 • Phương pháp tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người tiêu dùng về quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
 • Phương pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng khi bị xâm phạm.
 • Phương pháp giám sát nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Phương pháp nghiên cứu, đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật, chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5. Vai trò hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong việc:

 • Bảo đảm cho người tiêu dùng được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia giao dịch, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.
 • Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

6. Thực trạng

Hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm cho người tiêu dùng được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục như:

 • Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng còn chưa thực sự thuận lợi, hiệu quả.
 • Công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn chưa được chú trọng.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của cả xã hội. Các hoạt động như tư vấn, giáo dục và quảng cáo minh bạch đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và đảm bảo an sinh xã hội.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790