Mẫu hợp đồng gia công thực phẩm [Chi tiết nhất 2024]

Trong ngành công nghiệp thực phẩm, việc sản xuất và gia công thực phẩm đòi hỏi sự chú trọng đặc biệt đến chất lượng, an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định về vệ sinh. Để quản lý mối quan hệ giữa các bên trong quá trình sản xuất thực phẩm, mẫu hợp đồng gia công thực phẩm trở nên cực kỳ quan trọng. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ giới thiệu và đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của mẫu hợp đồng gia công thực phẩm và tầm quan trọng của nó trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Hợp đồng gia công thực phẩm
Hợp đồng gia công thực phẩm

1. Thế nào là hợp đồng gia công thực phẩm?

Hợp đồng gia công thực phẩm là một loại hiệp định kinh doanh giữa hai bên, trong đó bên một (bên cung cấp hoặc sản xuất) thỏa thuận cung cấp thực phẩm hoặc sản phẩm thực phẩm đến bên hai (bên nhận thực phẩm) theo các điều kiện và điều khoản cụ thể. Bên cung cấp thực phẩm thường là một đơn vị hoặc doanh nghiệp chuyên về sản xuất thực phẩm hoặc gia công sản phẩm thực phẩm. Bên nhận thực phẩm có thể là một đơn vị thương mại, nhà hàng, khách sạn, hoặc tổ chức khác có nhu cầu cung cấp thực phẩm cho khách hàng hoặc tiêu dùng cuối.

Trong hợp đồng gia công thực phẩm, các điều khoản quan trọng sẽ được xác định, bao gồm:

 • Loại sản phẩm thực phẩm hoặc dịch vụ gia công được cung cấp.
 • Chất lượng, quy trình sản xuất, và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cần đáp ứng.
 • Số lượng sản phẩm hoặc thực phẩm cần cung cấp và thời gian giao hàng.
 • Giá trị hợp đồng và cách thanh toán.
 • Quy định về xử lý khi có sự cố hoặc vi phạm hợp đồng.
 • Các điều khoản pháp lý và trách nhiệm của cả hai bên.
 • Mục tiêu của hợp đồng gia công thực phẩm là đảm bảo rằng sản phẩm thực phẩm được cung cấp đáp ứng chất lượng, an toàn thực phẩm và quy cách yêu cầu, đồng thời bảo vệ quyền lợi và trách nhiệm của cả hai bên trong quá trình sản xuất và cung cấp thực phẩm.

2. Mẫu hợp đồng gia công thực phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Số: …….

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại … chúng tôi gồm có:

Bên đặt gia công (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: ………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………..

Email: …..……………………………………………………………………………….

(Trường hợp bên đặt gia công là cá nhân thì được ghi như sau):

Bên đặt gia công (sau đây gọi tắt là bên A)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..

Năm sinh: …/ …/ …..

CMND/CCCD số …………… ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: ………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Email: ………………………………………………………………………………………

Bên nhận gia công (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chức: ……………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: ………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………….

Email: …………………………………………………………………………………

Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng gia công với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng 

Bên A thuê bên B gia công:

– Tên sản phẩm: ……….

– Số lượng: ………….

– Chất lượng: ……….

– Tiêu chuẩn kỹ thuật: ……….

(Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà cácbên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định).

Điều 2. Nguyên vật liệu 

1. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B các nguyên vật liệu sau:

Tên nguyên vật liệu: …

Số lượng: …

Chất lượng: …

Thời gian cung cấp: …

Địa điểm giao nhận: …

2. Bên B có trách nhiệm cung cấp cho bên A các nguyên vật liệu sau:

Tên nguyên vật liệu: …

Số lượng: …

Chất lượng: …

Thời gian cung cấp: …

Địa điểm giao nhận: …

(Bên A và bên B thoả thuận các nội dung về cung cấp nguyên vật liệu và ghi cụ thể vào trong hợp đồng này).

Điều 3. Đơn giá gia công, phương thức thanh toán

Đơn giá gia công là: … đồng/ sản phẩm (Bằng chữ: …).

Tổng cộng tiền công gia công sản phẩm là: … đồng (Bằng chữ: …).

Phương thức thanh toán: …

Thanh toán đợt … hoặt toàn bộ tại thời điểm nhận sản phẩm là … đồng (Bằng chữ: …)

(Bên A và bên B thoả thuận các nội dung dung cụ thể và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ … đến ngày … / … / …

Thời hạn giao nhận sản phẩm (đợt 1) là ngày …/ …/ …, tại số nhà … đường …, phường …, quận … , thành phố … vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Bên B phải giao sản phẩm và bên A phải nhận sản phẩm theo đúng thời hạn và tại địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp bên B chậm giao sản phẩm thì bên A có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên B vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trường hợp bên A chậm nhận sản phẩm thì bên B có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên A. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận tại hợp đồng này và bên A đã được thông báo. Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.

Bên A hoặc bên B đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian (hợp lý) là … ngày.

Bên A đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm. Bên B đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của bên A

1. Quyền của Bên A:

Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên B vi phạm nghiêm trọng hợp đồng này.

Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên A đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên B không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

2. Nghĩa vụ của bên A:

Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên B; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công.

Chỉ dẫn cho bên B thực hiện hợp đồng này.

Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của bên B

1. Quyền của bên B:

Yêu cầu bên A giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên A.

Yêu cầu bên A trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

2. Nghĩa vụ của bên B:

Bảo quản nguyên vật liệu do bên A cung cấp.

Báo cho bên A biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.

Giao sản phẩm cho bên A đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.

Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên A cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên A.

Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên A sau khi hoàn thành hợp đồng này.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Tiền lãi do chậm thanh toán: Trường hợp bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho bên bị vi phạm (nếu có).

Phạt vi phạm hợp đồng: Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền bằng … % giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm cho bên bị vi phạm.

Điều 8. Chi phí khác

Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu là: … đồng, do bên … chịu trách nhiệm thanh toán.

Chi phí mua bảo hiểm hàng hoá là … đồng, do bên … chịu trách nhiệm thanh toán.

Chi phí … là … đồng, do bên … chịu trách nhiệm thanh toán.

(Bên A và bên A tự thoả thuận về nội dung các khoản chi phí khác và ghi cụ thể vào trong hợp đồng này).

Điều 9. Phương thực giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

BÊN B

Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

BÊN A

Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

*Lưu ý: Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo.

3. Vai trò của hợp đồng gia công thực phẩm

Vai trò của hợp đồng gia công thực phẩm
Vai trò của hợp đồng gia công thực phẩm

Hợp đồng gia công thực phẩm là văn bản thỏa thuận giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc gia công thực phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công. Hợp đồng gia công thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia, cụ thể như sau:

 • Xác lập mối quan hệ pháp lý giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công: Hợp đồng gia công thực phẩm là văn bản pháp lý ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia. Bên đặt gia công có quyền yêu cầu bên nhận gia công thực hiện công việc gia công theo đúng yêu cầu, bên nhận gia công có quyền yêu cầu bên đặt gia công thanh toán tiền công gia công.
 • Đảm bảo quyền lợi của bên đặt gia công: Hợp đồng gia công thực phẩm quy định rõ yêu cầu về chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm giao hàng,… của sản phẩm gia công. Điều này giúp bên đặt gia công kiểm soát được chất lượng, số lượng sản phẩm gia công, đồng thời hạn chế rủi ro khi nhận sản phẩm gia công.
 • Đảm bảo quyền lợi của bên nhận gia công: Hợp đồng gia công thực phẩm quy định rõ giá cả, phương thức thanh toán,… của công việc gia công. Điều này giúp bên nhận gia công có được mức giá công gia công hợp lý và được thanh toán đầy đủ sau khi hoàn thành công việc.
 • Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công, hợp đồng gia công thực phẩm sẽ là căn cứ để giải quyết tranh chấp.

>>>>>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống [Năm 2023]

4. Những điều cần lưu ý về hợp đồng gia công thực phẩm

Để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi ký kết hợp đồng gia công thực phẩm, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Xác định rõ đối tượng gia công: Đối tượng gia công là sản phẩm thực phẩm cụ thể mà bên đặt gia công yêu cầu bên gia công thực hiện. Các bên cần xác định rõ tên sản phẩm, quy cách, tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, thời gian gia công,…
 • Xác định rõ giá cả gia công: Giá cả gia công là khoản tiền mà bên đặt gia công phải trả cho bên gia công để thực hiện công việc gia công. Các bên cần thỏa thuận rõ ràng về giá cả gia công, phương thức thanh toán,…
 • Xác định rõ trách nhiệm của các bên: Các bên cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công, bao gồm trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trách nhiệm về an toàn thực phẩm,…

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Gia công thực phẩm là gì?

Trả lời: Gia công thực phẩm là quá trình sản xuất thực phẩm bằng cách sử dụng dịch vụ của một công ty gia công thực phẩm thay vì tự sản xuất.

Câu hỏi 2: Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ gia công thực phẩm?

Trả lời: Sử dụng dịch vụ gia công thực phẩm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất, tập trung vào phát triển thương hiệu và tiếp cận nhanh chóng các sản phẩm mới trên thị trường.

Câu hỏi 3: Hợp đồng gia công thực phẩm cần chứa những điều khoản quan trọng nào?

Trả lời: Hợp đồng cần xác định rõ về sản phẩm, chất lượng, số lượng, giá cả, thời gian giao hàng, và các điều kiện về bảo mật thực phẩm.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để đảm bảo chất lượng trong quá trình gia công thực phẩm?

Trả lời: Điều này có thể đạt được thông qua việc thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng, theo dõi nguyên liệu và công nghệ sản xuất, cùng với kiểm thử thực phẩm định kỳ.

Câu hỏi 5: Các rủi ro phổ biến khi sử dụng dịch vụ gia công thực phẩm là gì?

Trả lời: Rủi ro có thể bao gồm việc giảm chất lượng sản phẩm, việc không tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm, và sự phụ thuộc quá mức vào đối tác gia công.

Câu hỏi 6: Làm thế nào để giải quyết xung đột trong hợp đồng gia công thực phẩm?

Trả lời: Quan trọng nhất là giữ liên lạc mở cửa với đối tác gia công, thiết lập quy trình giải quyết xung đột, và xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi của cả hai bên trong hợp đồng.

Mẫu hợp đồng gia công thực phẩm là một công cụ quan trọng trong ngành thực phẩm để đảm bảo tính minh bạch, an toàn và chất lượng trong quy trình sản xuất thực phẩm. Sự hiểu biết và tuân thủ đúng của nó giữa các bên liên quan là cần thiết để đảm bảo sự thành công và hài lòng của tất cả mọi người. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790