Danh sách cán bộ cục an toàn thực phẩm là gì?

Trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, danh sách cán bộ cục an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng, đảm bảo sự an toàn và chất lượng của thực phẩm đến tay người tiêu dùng. Đây không chỉ là một danh sách tên người, mà là tập hợp những chuyên gia có kinh nghiệm và cam kết đặc biệt đối với nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc kiểm soát an toàn thực phẩm. Hãy cùng khám phá về đội ngũ cán bộ này và vai trò quan trọng của họ trong bài viết dưới đây.

Danh sách cán bộ cục an toàn thực phẩm
Danh sách cán bộ cục an toàn thực phẩm

1. Giới thiệu Cục an toàn thực phẩm

Cục An toàn thực phẩm là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được phân công quản lý trong phạm vi cả nước.

Cục An toàn thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 25/2003/QĐ-BYT ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cục An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng và trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

2. Cơ cấu, tổ chức của Cục an toàn thực phẩm

Cơ cấu, tổ chức của Cục An toàn thực phẩm được quy định tại Quyết định số 4062/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm có 05 phòng chức năng, gồm:

 • Phòng Tổ chức cán bộ
 • Phòng Pháp chế
 • Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm
 • Phòng Quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguy cơ cao
 • Phòng Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

Cục An toàn thực phẩm có 03 đơn vị trực thuộc, gồm:

 • Trung tâm Chứng nhận an toàn thực phẩm
 • Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
 • Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác:

 • Tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ của Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế;
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Cục;
 • Quản lý, sử dụng công chức, viên chức của Cục theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Phòng Pháp chế

Phòng Pháp chế có nhiệm vụ tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác:

 • Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm;
 • Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm;
 • Giải quyết các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm

Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm có nhiệm vụ tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác:

 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng thực phẩm theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình giám sát, kiểm tra chất lượng thực phẩm;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý chất lượng thực phẩm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Phòng Quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguy cơ cao

Phòng Quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguy cơ cao có nhiệm vụ tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác:

 • Quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguy cơ cao theo quy định của pháp luật;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình giám sát, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguy cơ cao;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguy cơ cao;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Phòng Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

Phòng Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu có nhiệm vụ tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác:

 • Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu;
 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Trung tâm Chứng nhận an toàn thực phẩm

Trung tâm Chứng nhận an toàn thực phẩm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thực phẩm, thực hiện chức năng:

 • Chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm;
 • Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

3. Nhiệm vụ của Cục an toàn thực phẩm

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục An toàn thực phẩm được quy định tại Điều 66 Luật an toàn thực phẩm 2010 và Điều 1 Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phân công, phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm có các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Chức năng:

 • Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;
 • Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về an toàn thực phẩm;
 • Tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;
 • Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;
 • Hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu, xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm;
 • Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm;
 • Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;
 • Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm;
 • Hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Quyền hạn:

 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến an toàn thực phẩm;
 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền;
 • Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm;
 • Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4. Danh sách cán bộ Cục an toàn thực phẩm

Lãnh đạo Cục

 • Cục trưởng: PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong
 • Phó Cục trưởng:
  • TS. Nguyễn Hùng Long
  • TS. Phan Thị Nga
  • ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thu

Phòng Tổ chức cán bộ

 • Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Phương Thảo
 • Phó phòng:
  • ThS. Nguyễn Thị Kim Dung
  • ThS. Nguyễn Thị Hà
  • ThS. Hoàng Thị Thu Hằng

Phòng Pháp chế

 • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
 • Phó phòng:
  • ThS. Nguyễn Thị Huyền
  • ThS. Trần Thị Mai Hoa
  • ThS. Phạm Thị Hằng

Phòng Quản lý chất lượng thực phẩm

 • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm
 • Phó phòng:
  • ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan
  • ThS. Nguyễn Thị Thúy
  • ThS. Nguyễn Thị Minh

Phòng Quản lý an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguy cơ cao

 • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng
 • Phó phòng:
  • ThS. Nguyễn Thị Hiền
  • ThS. Nguyễn Thị Thanh
  • ThS. Nguyễn Thị Lan

Phòng Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu

 • Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
 • Phó phòng:
  • ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • ThS. Nguyễn Thị Hà
  • ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Trung tâm Chứng nhận an toàn thực phẩm

 • Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm
 • Phó giám đốc:
  • ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan
  • ThS. Nguyễn Thị Thúy
  • ThS. Nguyễn Thị Minh

Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm

 • Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng
 • Phó giám đốc:
  • ThS. Nguyễn Thị Hiền
  • ThS. Nguyễn Thị Thanh
  • ThS. Nguyễn Thị Lan

Trung tâm Truyền thông, giáo dục sức khỏe và dinh dưỡng

 • Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân
 • Phó giám đốc:
  • ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
  • ThS. Nguyễn Thị Hà
  • ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Lưu ý: Danh sách cán bộ trên có thể thay đổi theo thời gian.

Danh sách cán bộ cục An toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng. Với đội ngũ chuyên gia đầy năng động và trách nhiệm, họ đang đóng góp tích cực vào việc kiểm soát an toàn thực phẩm, xử lý các vấn đề liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định ngành. Điều này giúp nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và góp phần xây dựng một môi trường ẩm thực an toàn và lành mạnh.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790