Điều khoản Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – 5.1 Sự lãnh đạo

Sự lãnh đạo là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của bất kỳ tổ chức nào. Trong bối cảnh của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, vai trò của sự lãnh đạo càng được nhấn mạnh hơn bao giờ hết. Điều khoản 5.1 của tiêu chuẩn này quy định về sự lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với hệ thống quản lý chất lượng.

Điều khoản Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - 5.1 Sự lãnh đạo
Điều khoản Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 – 5.1 Sự lãnh đạo

1. Yêu cầu chung Sự lãnh đạo

Lãnh đạo cao nhất phải chứng tỏ sự lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý chất lượng bằng cách:

 • Xác định phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo rằng nó phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Thiết lập và thông báo chính sách chất lượng.
 • Đảm bảo rằng các mục tiêu chất lượng được thiết lập và phù hợp với chính sách chất lượng.
 • Đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng được triển khai, thực hiện và duy trì hiệu quả.
 • Đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng được cung cấp.
 • Đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện các hành động cần thiết để cải tiến.

2. Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng là một tuyên bố chung về ý định và cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với chất lượng. Chính sách chất lượng phải được:

 • Viết thành văn và được truyền đạt cho tất cả nhân viên.
 • Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Được xem xét và cập nhật khi cần thiết.

Chính sách chất lượng phải bao gồm các yếu tố sau:

 • Cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với chất lượng.
 • Mục tiêu chất lượng của tổ chức.
 • Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Các nguyên tắc chất lượng của tổ chức.

3. Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng là các tuyên bố cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp với chính sách chất lượng và phù hợp với bối cảnh của tổ chức. Mục tiêu chất lượng phải được:

 • Thiết lập cho tất cả các cấp của tổ chức.
 • Được truyền đạt cho tất cả nhân viên.
 • Được đánh giá và cập nhật khi cần thiết.

Mục tiêu chất lượng phải bao gồm các yếu tố sau:

 • Liên quan đến các yêu cầu của khách hàng và các bên liên quan khác.
 • Có thể đạt được bằng cách sử dụng các nguồn lực có sẵn.
 • Được đo lường để đánh giá tiến độ và hiệu quả.

4. Hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng

Hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng
Hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng được hiệu lực bằng cách:

 • Thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo kế hoạch.
 • Xem xét kết quả đánh giá nội bộ và thực hiện các hành động cần thiết.
 • Tiếp nhận kết quả của đánh giá của bên thứ ba, nếu áp dụng.

5. Cải tiến

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng được cải tiến liên tục bằng cách:

 • Thiết lập và thực hiện các quy trình để xác định và thực hiện các cơ hội cải tiến.
 • Xem xét kết quả của các hoạt động cải tiến và thực hiện các hành động cần thiết.

Điều khoản 5.1 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhấn mạnh vai trò quan trọng của lãnh đạo cao nhất trong việc đảm bảo hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng. Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự cam kết đối với chất lượng bằng cách thiết lập chính sách chất lượng, thiết lập mục tiêu chất lượng và đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng được hiệu lực và cải tiến liên tục.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Điều khoản 5.1 của ISO 9001:2015 yêu cầu gì về sự lãnh đạo?

Trả lời: Điều khoản 5.1 yêu cầu tổ chức thiết lập sự lãnh đạo và cam kết từ lãnh đạo cao cấp về việc thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng.

Câu hỏi 2: Lãnh đạo trong ngữ cảnh của ISO 9001 bao gồm những yếu tố nào?

Trả lời: Lãnh đạo bao gồm thiết lập mục tiêu chất lượng, xác định và đánh giá rủi ro, đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và hiệu quả, và thực hiện đánh giá định kỳ về hiệu suất.

Câu hỏi 3: Làm thế nào sự lãnh đạo có thể thể hiện cam kết của mình đối với hệ thống quản lý chất lượng?

Trả lời: Sự lãnh đạo có thể thể hiện cam kết bằng cách tham gia trực tiếp trong việc thiết lập mục tiêu chất lượng, cung cấp tài trợ và nguồn lực, và thực hiện đánh giá định kỳ về hiệu suất hệ thống quản lý chất lượng.

Câu hỏi 4: Tại sao sự lãnh đạo là quan trọng trong việc thiết lập hệ thống quản lý chất lượng?

Trả lời: Sự lãnh đạo là quan trọng vì nó tạo ra môi trường nơi mọi người có cam kết với chất lượng và định hình hệ thống quản lý chất lượng theo hướng phát triển và cải tiến liên tục.

Câu hỏi 5: Làm thế nào tổ chức có thể đo lường sự hiệu quả của sự lãnh đạo?

Trả lời: Sự hiệu quả của sự lãnh đạo có thể được đo lường thông qua việc đánh giá định kỳ về hiệu suất hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá đối tác và phản hồi từ khách hàng, và theo dõi việc đạt được các mục tiêu chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790