Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nghị định 119/2017/NĐ-CP cũng định rõ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nó quy định mức xử phạt tương ứng với mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Những biện pháp xử phạt này nhằm mục đích đưa ra sự kỷ luật và đồng thời khuyến khích sự tuân thủ quy định về tiêu chuẩn và chất lượng. Bài viết sau đây chia sẻ những thông tin tổng quan về Nghị định này.

Những thông tin chi tiết về Nghị định 1192017NĐ-CP
Những thông tin chi tiết về Nghị định 1192017NĐ-CP

1. Giới thiệu về Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Nghị định 119/2017/NĐ-CP là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, và chất lượng sản phẩm và hàng hóa tại Việt Nam. Nghị định này đã được Ban hành bởi Chính phủ vào ngày 01/11/2017, và nó có tên đầy đủ là “Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, và chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Nghị định 119/2017/NĐ-CP được thiết lập với mục tiêu chính là cung cấp một khung pháp lý cho việc quản lý và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh, lưu thông sản phẩm và hàng hóa không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và đo lường. Đây là một phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, đảm bảo rằng sản phẩm và hàng hóa được cung cấp trên thị trường đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn và chất lượng.

2. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi tắt là lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa).

Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

3. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

3.1 Xác định rõ hành vi vi phạm hành chính:

Những hành vi vi phạm được xác định trong nghị định này:

Sản xuất, nhập khẩu, lưu thông sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hoặc chất lượng: Bất kỳ hành vi sản xuất, nhập khẩu hoặc lưu thông sản phẩm hoặc hàng hóa không tuân theo tiêu chuẩn an toàn hoặc chất lượng cụ thể được quy định trong các quy định liên quan sẽ bị coi là hành vi vi phạm.

Sử dụng thiết bị đo lường không đáng tin cậy: Sử dụng thiết bị đo lường không đúng cách hoặc không đáng tin cậy để kiểm tra, đo lường, hoặc xác minh tiêu chuẩn hoặc chất lượng sản phẩm là một hành vi vi phạm.

Vi phạm các quy định về bảo đảm chất lượng sản phẩm: Bất kỳ hành vi nào vi phạm các quy định về bảo đảm chất lượng sản phẩm, bao gồm việc cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm hoặc tiêu chuẩn, hoặc vi phạm quy định về đánh giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng được xem xét là hành vi vi phạm hành chính.

Vi phạm quy định về ghi nhãn sản phẩm: Các hành vi vi phạm quy định về ghi nhãn sản phẩm, bao gồm việc không cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm hoặc sử dụng nhãn giả để đánh lừa người tiêu dùng cũng bị xem xét là vi phạm hành chính.

Sản xuất, kinh doanh, hoặc sử dụng sản phẩm bị cấm: Hành vi sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng sản phẩm hoặc hàng hóa bị cấm hoặc hạn chế theo quy định của pháp luật cũng được coi là hành vi vi phạm.

3.2 Mức độ nghiêm trọng của vi phạm:

Không tuân thủ quy định tiêu chuẩn và đo lường: Mức độ nghiêm trọng tăng lên nếu vi phạm liên quan đến việc không tuân thủ quy định và tiêu chuẩn về tiêu chuẩn, đo lường. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm và hàng hóa có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng.

Gây hại cho người tiêu dùng: Việc sản xuất, kinh doanh, hoặc lưu thông các sản phẩm và hàng hóa gây hại cho sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng được xem xét là vi phạm nghiêm trọng. Hậu quả gây ra cho người tiêu dùng có thể tác động đến mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Vi phạm quy định về an toàn: Nếu vi phạm liên quan đến an toàn của sản phẩm và hàng hóa, như việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm không đảm bảo an toàn hoặc gây nguy cơ cho người tiêu dùng, mức độ nghiêm trọng sẽ tăng lên.

Sử dụng thiết bị đo lường không đáng tin cậy: Việc sử dụng thiết bị đo lường không đáng tin cậy, có thể dẫn đến sự không chính xác trong đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa, cũng được coi là một vi phạm nghiêm trọng.

Lặp lại vi phạm: Nếu vi phạm được lặp lại hoặc có sự tái phạm, mức độ nghiêm trọng cũng tăng lên. Việc tái phạm cho thấy sự bất chấp đối với quy định và tiêu chuẩn.

Mức độ nghiêm trọng của vi phạm trong Nghị định 119/2017/NĐ-CP có vai trò quan trọng trong việc xác định mức phạt tương ứng. Điều này giúp đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc xử lý các vi phạm liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm và hàng hóa, đồng thời đảm bảo an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng.

3.3 Trách nhiệm của các cơ quan quản lý:

Nghị định đặt ra trách nhiệm cho các cơ quan quản lý như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính. Các cơ quan này có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ: Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị định này trên toàn quốc. Bộ này đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong quản lý về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm và hàng hóa.

Bộ Công Thương: Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc sản xuất, lưu thông và kinh doanh sản phẩm và hàng hóa. Bộ này thực hiện các biện pháp kiểm tra và xác minh để đảm bảo tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn và chất lượng.

Cơ quan quản lý tiêu chuẩn và đo lường: Các cơ quan quản lý tiêu chuẩn và đo lường có nhiệm vụ kiểm tra và đánh giá đo lường của sản phẩm và hàng hóa. Họ đảm bảo tính đo lường chính xác và đáng tin cậy, bao gồm việc kiểm tra các thiết bị đo lường.

Cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa: Các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm và hàng hóa thực hiện kiểm tra, đánh giá và xử lý vi phạm liên quan đến chất lượng sản phẩm và hàng hóa. Họ đảm bảo rằng sản phẩm và hàng hóa tuân thủ các quy định về chất lượng.

Cơ quan chức năng khác: Ngoài các cơ quan chính trên, Nghị định cũng quy định rằng các cơ quan chức năng khác có trách nhiệm trong việc thực hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm tùy theo lĩnh vực và ngành nghề cụ thể.

3.4 Bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng:

Nghị định này cũng quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Người tiêu dùng có quyền yêu cầu thông tin về việc xử phạt và có quyền kiện toàn bộ hoặc một phần mức phạt nếu họ cảm thấy bị tổn thương. Những điểm quan trọng để đảm bảo quyền của người tiêu dùng:

Quyền yêu cầu thông tin: Nghị định cho phép người tiêu dùng có quyền yêu cầu thông tin liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và thông tin cho người tiêu dùng về việc họ được xử lý một cách hợp pháp và đúng quy trình.

Quyền kiện toàn bộ hoặc một phần mức phạt: Nghị định này cũng quy định rằng người tiêu dùng có quyền kiện toàn bộ hoặc một phần mức phạt nếu họ cảm thấy bị tổn thương hoặc vi phạm không công bằng trong việc xử lý. Điều này đảm bảo rằng họ có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình và tham gia tích cực trong quá trình xử phạt.

Bảo vệ quyền lợi qua biện pháp xử phạt: Nghị định 119/2017/NĐ-CP xác định rõ các biện pháp xử phạt và mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Việc áp dụng mức phạt phù hợp giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đặc biệt là trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm và hàng hóa mà họ tiêu dùng.

Bảo vệ khỏi sản phẩm và hàng hóa không đáng tin cậy: Nghị định này cũng đặt ra các quy định về việc kiểm tra, đo lường và giám sát sản phẩm và hàng hóa trước khi chúng được tung ra thị trường. Điều này giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc tiêu dùng sản phẩm và hàng hóa không đáng tin cậy hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn.

4. Vai trò của Nghị định 119/2017/NĐ-CP

Nghị định 119/2017/NĐ-CP đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý và điều hành tiêu chuẩn, đo lường, và chất lượng sản phẩm và hàng hóa tại Việt Nam. Dưới đây là những điểm về vai trò của nghị định này:

Xác định rõ quy định và tiêu chuẩn: Nghị định này giúp định rõ các quy định và tiêu chuẩn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, và chất lượng sản phẩm và hàng hóa. Nó tạo nên khung pháp lý để đảm bảo tính đồng nhất và minh bạch trong lĩnh vực này.

Bảo vệ quyền của người tiêu dùng: Nghị định này đặt sự bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu. Người tiêu dùng có quyền được bảo vệ khỏi sản phẩm và hàng hóa không đáng tin cậy, không đáp ứng tiêu chuẩn, hoặc có khả năng gây hại đến sức khỏe và an toàn của họ.

Khuyến khích tuân thủ quy định: Nghị định 119/2017/NĐ-CP tạo động lực cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm và hàng hóa, cũng như cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này tuân thủ quy định và tiêu chuẩn. Việc áp dụng mức phạt có thể là một động cơ mạnh mẽ để tất cả các bên liên quan đảm bảo rằng sản phẩm và hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn và chất lượng.

Đảm bảo tính minh bạch và công bằng: Nghị định này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Nó tạo cơ hội cho người tiêu dùng và người dân kiểm tra và đảm bảo rằng hệ thống sản phẩm và hàng hóa hoạt động trong môi trường đáng tin cậy và minh bạch.

Nghị định 119/2017/NĐ-CP có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính an toàn, chất lượng, và tiêu chuẩn của sản phẩm và hàng hóa, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo sự tuân thủ của các bên liên quan. Việc thực hiện nghị định này đòi hỏi sự chặt chẽ và hiệu quả từ phía các cơ quan quản lý và tất cả các bên liên quan để đảm bảo tiêu chuẩn cao cho sản phẩm và hàng hóa trên thị trường. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790