Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế

Nghị định 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ là văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế. Nghị định này có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện Luật Thuế, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thuế theo quy định của pháp luật.
Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế
Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế

1. Nội dung chính của Nghị định 124/2008/NĐ-CP bao gồm các vấn đề sau:

 • Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế: Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế, bao gồm:

  • Bộ Tài chính;
  • Tổng cục Thuế;
  • Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nộp thuế: Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nộp thuế, bao gồm:

  • Tổ chức, cá nhân nộp thuế trực tiếp;
  • Tổ chức, cá nhân nộp thuế gián thu;
  • Tổ chức, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân.
 • Các nguyên tắc quản lý thuế: Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã quy định rõ các nguyên tắc quản lý thuế, bao gồm:

  • Nguyên tắc công khai, minh bạch;
  • Nguyên tắc công bằng;
  • Nguyên tắc dễ dàng thực hiện;
  • Nguyên tắc bảo mật thông tin.
 • Các biện pháp quản lý thuế: Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã quy định rõ các biện pháp quản lý thuế, bao gồm:

  • Kiểm tra, giám sát thuế;
  • Xử lý vi phạm hành chính về thuế;
  • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về thuế.

2. Vai trò của Nghị định 124/2008/NĐ-CP được thể hiện ở các khía cạnh sau:

 • Giải thích, làm rõ các quy định của Luật Thuế: Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế, làm rõ những nội dung chưa được quy định rõ trong Luật Thuế. Điều này giúp cho các tổ chức, cá nhân có liên quan hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế.

 • Xây dựng cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Luật Thuế: Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã quy định các quy định cụ thể về các nội dung như: đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, thời hạn nộp thuế, xử lý vi phạm về thuế,… Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện Luật Thuế, giúp cho việc quản lý thuế được thực hiện một cách thống nhất, chặt chẽ.

 • Hỗ trợ cho việc thực hiện Luật Thuế: Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã quy định các quy định về việc cung cấp thông tin, hỗ trợ người nộp thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế,… Đây là những quy định quan trọng giúp cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế một cách thuận lợi, đúng quy định.

Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

3. Biện pháp Nghị định 124/2008/NĐ-CP phát huy hiệu quả

Để Nghị định 124/2008/NĐ-CP phát huy hiệu quả cao nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các cơ quan nhà nước cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, giúp cho người dân hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế. Các tổ chức, cá nhân có liên quan cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thuế, góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nghị định 124/2008/NĐ-CP đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thuế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Nghị định này cũng còn một số hạn chế cần được khắc phục, như:

 • Cần bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế.
 • Cần nghiên cứu, sửa đổi các quy định về các biện pháp quản lý thuế, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và hiệu quả.

Để Nghị định 124/2008/NĐ-CP phát huy hiệu quả cao nhất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790