Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất [Chi tiết 2023]

Trong bối cảnh nhu cầu về thực phẩm an toàn và vệ sinh ngày càng cao, việc cập nhật và thay đổi pháp lệnh về an toàn thực phẩm là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ đề cập đến những điểm chính của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất, đồng thời phân tích tầm ảnh hưởng của nó đối với ngành công nghiệp thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất
Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

1. Pháp lệnh là gì?

Pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong một số trường hợp được pháp luật quy định cụ thể, những vấn đề mà pháp luật đã ban hành nhưng mang tính chất dễ thay đổi và chưa ổn định hoặc chưa có luật điều chỉnh trong quan hệ xã hội đó.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung 2020), pháp lệnh là văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong các trường hợp sau đây:

 • Quy định về những vấn đề được Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.
 • Quy định về những vấn đề mà luật đã ban hành nhưng mang tính chất dễ thay đổi và chưa ổn định hoặc chưa có luật điều chỉnh trong quan hệ xã hội đó.

Pháp lệnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành hoặc có hiệu lực thi hành kể từ ngày được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật đó.

Pháp lệnh có tính chất là văn bản quy phạm pháp luật, do đó có các đặc điểm sau:

 • Tính quy phạm: Pháp lệnh là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, đối với nhiều người, ở nhiều nơi, trong nhiều trường hợp.
 • Tính bắt buộc: Pháp lệnh có tính chất bắt buộc đối với tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tính ổn định: Pháp lệnh có tính ổn định cao hơn so với các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Pháp lệnh có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một số lĩnh vực nhất định. Pháp lệnh góp phần thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

2. Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất là Pháp lệnh số 06/2022/UBTVQH15 ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất có một số điểm mới quan trọng sau:

 • Mở rộng phạm vi điều chỉnh: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất không chỉ điều chỉnh đối với thực phẩm, mà còn điều chỉnh đối với nước uống, đồ uống, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, chất kích thích vi sinh vật, chất tẩy rửa, chất khử trùng, bao bì thực phẩm, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và môi trường tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

 • Cải cách thủ tục hành chính: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất đã cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực VSATTP, cụ thể như:

  • Bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
  • Bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền trực tiếp quản lý.
  • Thay thế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bằng việc tổ chức thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất đã nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện VSATTP, cụ thể như:

  • Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về VSATTP trong việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về VSATTP.
  • Tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm trong việc thực hiện các quy định về VSATTP.
  • Tăng cường trách nhiệm của người tiêu dùng trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn.

Một số quy định cụ thể của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất

Điều kiện an toàn thực phẩm: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất đã quy định cụ thể các điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm:

 • Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ;
 • Điều kiện về nguồn nhân lực;
 • Điều kiện về vệ sinh môi trường;
 • Điều kiện về quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất quy định việc thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước về VSATTP theo quy định của Chính phủ.

 • Kiểm tra, giám sát VSATTP: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất quy định việc kiểm tra, giám sát VSATTP được thực hiện bởi cơ quan quản lý nhà nước về VSATTP theo quy định của Chính phủ.

 • Xử lý vi phạm pháp luật về VSATTP: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất quy định các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về VSATTP, bao gồm:

  • Cảnh cáo;
  • Phạt tiền;
  • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;
  • Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề;
  • Đình chỉ hoạt động;
  • Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành;
  • Xử lý hình sự.

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất là một bước tiến quan trọng trong công tác bảo đảm VSATTP tại Việt Nam. Pháp lệnh này đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng, an toàn của thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

3. Vai trò của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm VSATTP tại Việt Nam, cụ thể như sau:

 • Tạo hành lang pháp lý cho công tác bảo đảm VSATTP: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm quy định rõ các quy định về VSATTP, bao gồm:
  • Các nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về VSATTP;
  • Điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
  • Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm;
  • Kiểm tra, giám sát VSATTP;
  • Xử lý vi phạm pháp luật về VSATTP.

Các quy định này tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước về VSATTP, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm trong việc thực hiện các quy định về VSATTP.

 • Nâng cao chất lượng, an toàn của thực phẩm: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm quy định các quy định cụ thể về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các quy định này nhằm đảm bảo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường, quy trình sản xuất, kinh doanh để sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Việc nâng cao chất lượng, an toàn của thực phẩm góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, giảm thiểu các nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.

 • Thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội: Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Các quy định về VSATTP giúp đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với thực phẩm sản xuất, kinh doanh trong nước.

Nhờ đó, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm mới nhất đã chính thức được ban hành, đánh dấu một bước quan trọng trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Những quy định mới này không chỉ nâng cao chất lượng thực phẩm mà còn tăng cường kiểm soát và quản lý đối với ngành công nghiệp thực phẩm. Điều này hứa hẹn mang lại lợi ích to lớn cho người tiêu dùng và góp phần củng cố uy tín của ngành thực phẩm trong xã hội.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790