Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

An toàn thực phẩm luôn là một vấn đề quan trọng và đặc biệt là cần được quản lý một cách nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Để đảm bảo rằng thực phẩm không chỉ ngon miệng mà còn an toàn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. Bài viết dưới đây chia sẻ những thông tin chi tiết về Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

1. Giới thiệu tổng quan về Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT, ban hành ngày 20/12/2021 và có hiệu lực ngày 2 tháng 2 năm 2022 là một văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư này quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi, và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn trong phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Việt Nam.

Nội dung của Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT tập trung vào việc xây dựng quy trình quản lý thực phẩm, bao gồm việc xác định nguồn gốc, truy xuất, và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung các quy định, Thông tư này đặt ra một hệ thống quy tắc để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Với tầm quan trọng của an toàn thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày và trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường an toàn cho người tiêu dùng, đảm bảo chất lượng thực phẩm, và giúp nâng cao uy tín của ngành nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phần (sau đây gọi tắt là cơ sở); cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có hoạt động liên quan đến nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Lưu ý: Thông tư này không áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ để sử dụng tại chỗ và không đưa ra tiêu thụ trên thị trường.

3. Nội dung chính của Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

3.1 Quy định về truy xuất nguồn gốc

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Thông tư này đưa ra những quy định và hướng dẫn cụ thể về việc quản lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, đặc biệt là trong việc truy xuất nguồn gốc và xử lý sản phẩm này.

3.2 Quy định về thu hồi thực phẩm

Thông tư quy định rằng khi có dấu hiệu hoặc thông tin về thực phẩm không bảo đảm an toàn, đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm phải tiến hành thu hồi sản phẩm khỏi thị trường và cung cấp thông tin về việc này cho cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Điều này đảm bảo rằng thực phẩm không an toàn không tiếp tục lưu thông và tiềm ẩn rủi ro cho người tiêu dùng.

3.3 Quy định về xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

Thông tư quy định cụ thể về quy trình và biện pháp xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, bao gồm việc tiêu hủy, cải tạo, hay xử lý theo cách khác để đảm bảo rằng thực phẩm trở nên an toàn hoặc không tiếp tục lưu thông. Thông tư quy định truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Thông tư này tập trung vào việc quản lý các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng và cần phải được xử lý một cách an toàn.

3.4 Trách nhiệm của cơ quan chức năng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chịu trách nhiệm ban hành và hướng dẫn việc thực hiện Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT.
Quản lý việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn trong phạm vi của Bộ.
Phối hợp với các cơ quan chức năng khác để thực hiện việc truy xuất, thu hồi, và xử lý thực phẩm không an toàn.

Các cơ quan chức năng liên quan:

Hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.
Thực hiện nhiệm vụ liên quan đến kiểm tra, giám sát, và xử lý vi phạm theo quy định của Thông tư.

Các đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm:

Tuân thủ và thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi, và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.
Hợp tác với cơ quan chức năng trong việc truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không an toàn.

4. Vai trò của Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT

Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm: Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT đặt ra các quy định và quy trình để đảm bảo an toàn thực phẩm, bằng cách kiểm tra và xác minh nguồn gốc, quá trình sản xuất, và quản lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Bảo Vệ Sức Khỏe Người Tiêu Dùng: Thông tư này đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ không tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo an toàn, từ đó bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của họ khỏi các nguy cơ liên quan đến thực phẩm không an toàn.

Tăng Cường Truy Xuất Nguồn Gốc: Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT quy định rõ về việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giúp xác định nguồn gốc và chất lượng của sản phẩm, từ đó tăng cường tính minh bạch và đảm bảo chất lượng thực phẩm.

Xử Lý Thực Phẩm Không An Toàn: Thông tư này quy định về cách xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, bao gồm việc thu hồi, hủy bỏ, và xử lý sản phẩm không an toàn một cách an toàn và hiệu quả.

Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Doanh Nghiệp: Thông tư này cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp và thực phẩm bằng cách cung cấp hướng dẫn và quy trình rõ ràng.

Đóng Góp Vào Phát Triển Bền Vững: Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT đóng góp vào phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, bằng cách đảm bảo rằng sản phẩm nông sản và thực phẩm của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng quốc tế, giúp nâng cao uy tín của ngành này trên thị trường thế giới.

Tóm lại, Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, và phát triển bền vững của ngành nông nghiệp tại Việt Nam.

Thông tư 13/2020/TT-BCT đã đóng góp vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đồng thời đảm bảo quản lý hiệu quả từ phía nhà nước trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Điều này thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong quy định và quản lý quyền đầu tư kinh doanh, tạo cơ hội cho sự phát triển kinh tế và thúc đẩy sự năng động của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790