Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế

An toàn thực phẩm là một yếu tố cốt lõi đối với sức khỏe và sự phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể đảm bảo rằng mọi sản phẩm thực phẩm trên thị trường đều đảm bảo an toàn. Để đối phó với thực phẩm không đáng tin cậy và không bảo đảm an toàn, Bộ Y tế của Việt Nam đã ban hành Thông tư 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018, quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. Bài viết này sẽ tìm hiểu về nội dung và tầm quan trọng của thông tư này trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

1. Giới thiệu tổng quan về Thông tư 23/2018/TT-BYT 

Thông tư 23/2018/TT-BYT là một văn bản quan trọng của Bộ Y tế Việt Nam, có hiệu lực ngày 1 tháng 11 năm 2018, với mục tiêu quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn, nằm trong lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế. Đây là một phần quan trọng của hệ thống quy định về an toàn thực phẩm tại Việt Nam, nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo chất lượng thực phẩm trên thị trường.

Thông tư 23/2018/TT-BYT đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm tại Việt Nam. Nó cung cấp một cơ chế quan trọng để đối phó với thực phẩm không an toàn và đảm bảo rằng người tiêu dùng được bảo vệ khỏi các rủi ro về sức khỏe có thể xuất phát từ thực phẩm. Thông tư này góp phần tạo ra một môi trường an toàn và minh bạch cho ngành thực phẩm tại Việt Nam, từ đó đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng lòng tin vào thực phẩm đến từ nước ta.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Thông tư 23/2018/TT-BYT 

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết hình thức, trình tự, trách nhiệm thu hồi và xử lý sau thu hồi đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi tắt là sản phẩm) không bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam tham gia sản xuất, kinh doanh các sản phẩm quy định tại Điều 1 Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm và tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm tại Việt Nam.

3. Nội dung chính của Thông tư 23/2018/TT-BYT 

3.1 Quy định về thực phẩm không bảo đảm an toàn

Thông tư quy định các quy trình và tiêu chuẩn xác định thực phẩm không đảm bảo an toàn. Điều này bao gồm việc đánh giá và kiểm tra thực phẩm để xác định sự không an toàn. Thông tư xác định các tiêu chí để xác định thực phẩm không bảo đảm an toàn. Đây bao gồm thực phẩm bị nhiễm khuẩn, thức ăn thừa, thức ăn đã hỏng, thức ăn chứa các hạt kim loại nặng hoặc các hạt ngoại lai có thể gây hại cho sức khỏe.

3.2 Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân

Cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm: Các cơ sở này phải thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguyên liệu thường xuyên, đảm bảo rằng sản phẩm cung cấp cho thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Nếu phát hiện sản phẩm không đảm bảo an toàn, họ phải ngừng sản xuất và phân phối ngay lập tức, tiến hành thu hồi sản phẩm đã xuất xưởng, thông báo về sự cố cho cơ quan chức năng và người tiêu dùng, và xử lý theo quy định.

Bộ Y tế: Bộ Y tế có vai trò quản lý và giám sát quá trình thu hồi và xử lý thực phẩm không an toàn. Họ phải xác định nguyên nhân gây ra sự cố, đánh giá tác động đối với an toàn và chất lượng sản phẩm, và quyết định về việc thu hồi sản phẩm. Bộ Y tế cũng đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thông báo về sự cố và theo dõi quá trình xử lý.

Cơ quan chức năng: Các cơ quan chức năng, bao gồm cả cơ quan quản lý thực phẩm và y tế cấp local, cần hỗ trợ trong việc kiểm tra, giám sát, và xử lý sự cố thực phẩm. Họ phải đảm bảo rằng quy trình thu hồi và xử lý được thực hiện nhanh chóng và đúng quy định.

Người tiêu dùng: Người tiêu dùng có trách nhiệm báo cáo về các sản phẩm thực phẩm không an toàn mà họ phát hiện đến cơ quan chức năng hoặc cơ sở sản xuất và kinh doanh. Họ cũng nên tuân thủ các hướng dẫn và thông báo từ các cơ quan chức năng liên quan trong trường hợp có sản phẩm thu hồi hoặc sự cố thực phẩm.

3.3 Thu hồi và xử lý sản phẩm

Quy trình thu hồi: Thông tư quy định rõ quy trình thu hồi sản phẩm không an toàn. Đầu tiên, các cơ sở sản xuất hoặc kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn phải thông báo kịp thời cho cơ quan y tế địa phương và cơ quan quản lý về thực phẩm. Sau đó, họ phải ngừng sản xuất và phân phối sản phẩm đó, đồng thời tiến hành thu hồi toàn bộ lô hàng sản phẩm đó đã xuất xưởng.

Thông báo đến cơ quan chức năng và người tiêu dùng: Các cơ sở sản xuất và kinh doanh phải thông báo kịp thời đến cơ quan chức năng về sự cố và đồng thời thông báo đến người tiêu dùng về việc thu hồi sản phẩm. Thông báo này phải cung cấp thông tin cụ thể về sản phẩm, nguyên nhân thu hồi, và các biện pháp mà người tiêu dùng cần thực hiện.

Xử lý sản phẩm thu hồi: Thông tư quy định các biện pháp xử lý sản phẩm thu hồi. Sản phẩm không an toàn có thể được tiêu hủy hoặc xử lý theo cách an toàn để đảm bảo rằng nó không tiếp tục lưu thông trên thị trường hoặc gây hại cho người tiêu dùng.

Trách nhiệm của người sản xuất và kinh doanh: Thông tư đặt trọng tâm vào trách nhiệm của các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong việc đảm bảo an toàn của sản phẩm. Họ phải thực hiện các biện pháp kiểm tra chất lượng và báo cáo về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến an toàn thực phẩm.

Phạt và xử lý vi phạm: Thông tư quy định các biện pháp xử lý và áp dụng các khoản phạt đối với cá nhân hoặc tổ chức vi phạm quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn.

3.4 Báo cáo và trách nhiệm pháp lý

Báo Cáo Sự Cố:

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải báo cáo ngay khi phát hiện có sản phẩm không bảo đảm an toàn.
Báo cáo phải được thực hiện theo quy định về biểu mẫu và nội dung cụ thể do Bộ Y tế ban hành.
Báo cáo này cũng phải đi kèm với các thông tin liên quan đến nguyên nhân, số lô sản phẩm, quy trình sản xuất, và biện pháp đã thực hiện.

Trách Nhiệm Pháp Lý:

Thông tư đặt ra trách nhiệm cho các đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn phải thu hồi và xử lý sản phẩm này.
Các doanh nghiệp phải thực hiện việc thu hồi sản phẩm trong quá trình quản lý và đảm bảo rằng sản phẩm không đạt an toàn sẽ không được phát hành ra thị trường.
Thông tư quy định rõ về quy trình và biện pháp xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn, bao gồm việc tiêu hủy, xử lý thải đúng cách, và đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm.

Sự Giám Sát của Cơ Quan Quản Lý:

Cơ quan quản lý y tế cấp tỉnh và cơ quan quản lý y tế cấp huyện phải tiến hành giám sát việc thu hồi và xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn.
Nếu cần, họ có thể kiểm tra và đánh giá thực hiện của doanh nghiệp theo quy định.

4. Vai trò của Thông tư 23/2018/TT-BYT trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm

Vai trò của Thông tư 23/2018/TT-BYT trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm rất quan trọng và đa dạng:

Xác định và Thu Hồi Sản Phẩm Không An Toàn: Thông tư này giúp xác định sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn và đưa ra quy trình cụ thể cho việc thu hồi chúng khỏi thị trường. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm không an toàn không được tiếp tục lưu hành, bảo vệ người tiêu dùng khỏi rủi ro.

Trách Nhiệm Pháp Lý Cho Doanh Nghiệp: Thông tư đặt ra trách nhiệm pháp lý cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm để thu hồi và xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn. Điều này khuyến khích tính trách nhiệm và tính minh bạch của các doanh nghiệp.

Giám Sát Của Cơ Quan Quản Lý: Thông tư đảm bảo sự giám sát của các cơ quan quản lý y tế cấp tỉnh và huyện trong việc thực hiện quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm không an toàn. Sự kiểm tra và đánh giá của họ đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo tuân thủ.

Bảo Vệ Quyền Lợi Của Người Tiêu Dùng: Thông tư đảm bảo rằng người tiêu dùng có quyền biết và yên tâm về sản phẩm thực phẩm mà họ tiêu thụ. Nó đảm bảo rằng người tiêu dùng sẽ không bị ảnh hưởng bởi sản phẩm không an toàn.

Bảo Vệ Chất Lượng Môi Trường: Thông tư quy định rõ về cách xử lý sản phẩm không an toàn mà không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tính bền vững và an toàn cho môi trường.

Thông tư 23/2018/TT-BYT đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm bằng cách thiết lập quy định và quy trình cụ thể để xử lý sản phẩm không an toàn, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp, và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nó là một công cụ quan trọng để đảm bảo rằng thực phẩm được sản xuất và kinh doanh đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường về an toàn thực phẩm và quyền lợi của người tiêu dùng, Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn là một bước đi quan trọng của Bộ Y tế trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Thông tư này đặt ra cơ chế linh hoạt và hiệu quả để đối phó với sự cố thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, và tạo sự minh bạch trong ngành thực phẩm. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790