Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Sự an toàn và chất lượng của thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng. Để đảm bảo rằng mọi sản phẩm thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, việc theo dõi và quản lý nguồn gốc của sản phẩm là một yếu tố quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Thông tư 25/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm và tầm quan trọng của nó.

Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm
Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm

1. Giới thiệu tổng quan về Thông tư 25/2019/TT-BYT

Thông tư 25/2019/TT-BYT có hiệu lực ngày 16 tháng 10 năm 2019, là một văn bản quan trọng trong lĩnh vực y tế và quản lý nhà nước về dược phẩm tại Việt Nam. Được ban hành bởi Bộ Y tế, Thông tư này mang trong mình mục tiêu quan trọng về việc quản lý, sản xuất, kinh doanh, và sử dụng dược phẩm, góp phần đảm bảo an toàn và chất lượng của các sản phẩm dược phẩm để bảo vệ sức khỏe của người dân.

Thông tư 25/2019/TT-BYT đã ra đời để cập nhật và hoàn thiện các quy định liên quan đến dược phẩm tại Việt Nam, tương thích với các tiêu chuẩn và kỹ thuật quốc tế. Nó quy định về nhiều khía cạnh quan trọng như quy trình sản xuất dược phẩm, quản lý nguyên liệu, kiểm tra chất lượng, và quy trình xử lý khi phát hiện sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Thông tư này cũng tập trung vào việc đảm bảo đủ thông tin cho người tiêu dùng về sản phẩm dược phẩm để họ có thể sử dụng một cách an toàn và hiểu rõ hơn về sản phẩm mình đang sử dụng.

Thông tư 25/2019/TT-BYT không chỉ quan tâm đến mặt kỹ thuật và quy định mà còn đề cập đến khía cạnh quản lý và giám sát của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực dược phẩm. Việc nâng cao hiệu quả trong quản lý và giám sát sẽ đảm bảo rằng dược phẩm được sản xuất và kinh doanh một cách đúng quy định và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

2. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư 25/2019/TT-BYT

Thông tư này quy định nguyên tắc, trường hợp truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là sản phẩm thực phẩm) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ.

3. Những nội dung chính của Thông tư 25/2019/TT-BYT

3.1 Đối Tượng Áp Dụng

Các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, và phân phối các sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Các cơ sở sản xuất, đóng gói, và lưu trữ thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng.

Các cơ sở nhập khẩu thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan và đơn vị kiểm định thực phẩm.

3.2 Truy Xuất Nguồn Gốc

Quy định về truy xuất nguồn gốc: Các cơ sở sản xuất thực phẩm cần duyệt và thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Họ phải xác định nguồn gốc của các nguyên liệu và thành phần, ghi chép chi tiết về quá trình sản xuất, và theo dõi các quy trình liên quan đến an toàn thực phẩm.

Bảo quản thông tin: Các cơ sở sản xuất phải bảo quản thông tin liên quan đến nguồn gốc sản phẩm trong một kho dữ liệu để dễ dàng truy xuất khi cần. Thông tin này bao gồm lịch sử sản xuất, thông tin về nhà cung cấp, kiểm định chất lượng, và các tài liệu liên quan khác.

Quy định về truy xuất và thông báo: Thông tư đề cập đến quy trình truy xuất nguồn gốc và thông báo trong trường hợp phát hiện sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm hoặc nếu có vấn đề liên quan đến nguồn gốc sản phẩm. Điều này giúp nhanh chóng xử lý và ngăn chặn sản phẩm có vấn đề ra khỏi thị trường.

3.3 Tạo Mã Số Truy Xuất

Thông tư yêu cầu doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải tạo mã số truy xuất cho sản phẩm của mình. Mã số này phải được gắn trên sản phẩm hoặc trên bao bì.

3.4 Bảo Quản Thông Tin

Thông tư này đặt ra yêu cầu cụ thể về việc lưu trữ thông tin về nguồn gốc, quá trình sản xuất, và quá trình lưu thông của sản phẩm thực phẩm. Điều này bao gồm việc ghi chép, lưu trữ hồ sơ sản xuất, kiểm tra chất lượng, và các thông tin liên quan. Các thông tin này phải được bảo quản cẩn thận và đảm bảo tính toàn vẹn để có thể sử dụng khi cần thiết trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bảo quản thông tin theo quy định của Thông tư 25/2019/TT-BYT giúp đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách nhanh chóng và chính xác khi có sự cố hoặc vấn đề về an toàn thực phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp như dịch bệnh hay ô nhiễm thực phẩm.

3.5 Báo Cáo Khi Có Sự Cố

Thông tin về Sự Cố: Báo cáo cần cung cấp thông tin cụ thể về sự cố, bao gồm mô tả chi tiết về những gì đã xảy ra và tại đâu sự cố đã xảy ra.

Nguyên Nhân Sự Cố: Báo cáo cần xác định và mô tả nguyên nhân gây ra sự cố. Điều này bao gồm việc xác định tất cả các yếu tố liên quan đến sự cố, bao gồm nguyên liệu, quá trình sản xuất, hoặc các vấn đề khác có thể đã gây ra sự cố.

Ảnh Hưởng: Báo cáo cần mô tả ảnh hưởng của sự cố đối với sản phẩm, sức khỏe của người tiêu dùng, và môi trường nếu có.

Biện Pháp Xử Lý: Báo cáo cần mô tả các biện pháp xử lý ngay lập tức đã được thực hiện để giải quyết sự cố, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và ngăn chặn sự cố lặp lại.

Biện Pháp Khắc Phục: Báo cáo cần mô tả các biện pháp đã được thực hiện hoặc đề xuất để khắc phục sự cố và ngăn chặn tái xảy ra trong tương lai.

Báo Cáo Cơ Quan Chức Năng: Thông tư 25/2019/TT-BYT yêu cầu báo cáo sự cố đến cơ quan quản lý y tế cấp tỉnh hoặc cấp trung ương theo quy định của Bộ Y tế. Báo cáo cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sự cố.

3.6 Kiểm Tra và Xử Lý Sự Cố

Thông tư 25/2019/TT-BYT đề cập đến việc kiểm tra sự cố. Điều này bao gồm việc xác định nguyên nhân gây ra sự cố, đánh giá tác động của nó đối với an toàn và chất lượng sản phẩm, và xác định rõ phạm vi ảnh hưởng. Quy định trong thông tư này cũng tập trung vào việc lập và duy trì hệ thống ghi chép về sự cố, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và giám sát.

Sau đó, Thông tư quy định về việc xử lý sự cố. Khi một sự cố về thực phẩm xảy ra, các cơ sở sản xuất và kinh doanh phải có kế hoạch xử lý sự cố, bao gồm việc ngừng sản xuất và phân phối sản phẩm có nguy cơ, thông báo cho cơ quan chức năng và người tiêu dùng, tiến hành thu hồi sản phẩm, và xử lý theo quy định. Quy định này giúp ngăn chặn nguy cơ lan truyền của sự cố và bảo vệ người tiêu dùng.

3.7 Trách Nhiệm của Doanh Nghiệp

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc: Doanh nghiệp phải xây dựng và duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm. Điều này bao gồm việc theo dõi và ghi chép chi tiết về nguồn gốc các nguyên liệu, quá trình sản xuất, và lưu trữ thông tin về sản phẩm cuối cùng.

Duy trì thông tin và tài liệu liên quan: Doanh nghiệp phải duy trì tất cả thông tin và tài liệu liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm trong một thời gian nhất định, để có sẵn khi cần thiết cho việc kiểm tra và xác minh. Điều này bao gồm việc lưu trữ hồ sơ sản xuất, danh sách nhà cung cấp, danh sách nguyên liệu, và dữ liệu liên quan khác.

Báo cáo sự cố: Nếu có bất kỳ vấn đề về an toàn hoặc chất lượng của sản phẩm nào, doanh nghiệp phải báo cáo sự cố đó cho cơ quan quản lý y tế cấp trên và thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý sự cố đó.

Hợp tác với cơ quan quản lý: Doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý y tế và cơ quan kiểm tra liên quan để thực hiện các kiểm tra, xác minh, và giám sát liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Thực hiện kiểm tra và đánh giá nội bộ: Doanh nghiệp cần thực hiện kiểm tra và đánh giá nội bộ định kỳ để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Đảm bảo tuân thủ quy định: Doanh nghiệp phải tuân thủ tất cả quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm theo quy định của Thông tư 25/2019/TT-BYT.

Thông tư 25/2019/TT-BYT đánh dấu sự cam kết của Việt Nam đối với việc cải thiện quản lý thực phẩm và đảm bảo sự an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng. Nó là một công cụ quan trọng để xây dựng một ngành thực phẩm ngày càng phát triển và đáng tin cậy, và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790