Thông tư 48 về hoạt động kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm, việc tuân thủ các quy định pháp luật là điều vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm. Trong bài viết này, cung cấp những thông tin chi tiết về những quy định quan trọng của Thông tư 48/2015/TT-BYT về hoạt động kiểm tra ATTP (An toàn thực phẩm) trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế.

1. Giới thiệu về Thông tư 48/2015/TT-BYT

Thông tư 48/2015/TT-BYT, ban hành bởi Bộ Y tế (BYT) có hiệu lực ngày 15 tháng 12 năm 2015 điều tiết hoạt động kiểm tra ATTP trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế tại Việt Nam. Thông tư này đã được thiết lập để đảm bảo rằng thực phẩm sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

2. Phạm vi áp dụng của Thông tư 48/2015/TT-BYT

Thông tư 48/2015/TT-BYT áp dụng cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến sản xuất và kinh doanh thực phẩm và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra ATTP được quy định chi tiết tại Điều 2 của Thông tư.

2.1. Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm

Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, bao gồm cả doanh nghiệp lớn và nhỏ. Không phân biệt quy mô lớn hoặc nhỏ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng đều chịu sự điều chỉnh của Thông tư.

2.2. Tổ chức kiểm tra thực phẩm

Các tổ chức thực hiện kiểm tra ATTP cũng phải tuân thủ các quy định của Thông tư 48/2015/TT-BYT. Điều này đảm bảo tính đáng tin cậy của quá trình kiểm tra và đánh giá ATTP.

2.3. Cơ quan quản lý thực phẩm

Cơ quan quản lý thực phẩm tại các cấp cũng phải tuân thủ và thực hiện các quy định của Thông tư này để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

3. Quy định về kiểm tra ATTP

Thông tư 48/2015/TT-BYT điều chỉnh nhiều khía cạnh liên quan đến hoạt động kiểm tra ATTP. Các quy định bao gồm:

3.1. Nguyên tắc kiểm tra

Tuân thủ nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 68 Luật An toàn thực phẩm. Cụ thể hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm phải bảo đảm nguyên tắc:

 • Khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử;
 • Bảo vệ bí mật thông tin, tài liệu, kết quả kiểm tra liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;
 • Không được sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả kiểm tra, kết luận có liên quan.

Không chồng chéo về đối tượng, nội dung, địa bàn và thời gian kiểm tra. Trong trường hợp có sự trùng lặp về kiểm tra của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp dưới và kiểm tra của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cấp trên, giữa các ngành, các cấp thì xử lý theo thứ tự sau:

 • Kiểm tra của cơ quan cấp dưới trùng với kiểm tra của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo quyết định của cơ quan cấp trên;
 • Kiểm tra liên ngành trùng với kiểm tra của một ngành thì thực hiện theo kiểm tra liên ngành;
 • Kiểm tra của cơ quan trực tiếp quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm theo nguyên tắc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP trùng với kiểm tra của cơ quan khác thì cơ quan trực tiếp quản lý sản phẩm, nhóm sản phẩm thực hiện kiểm tra

3.2. Căn cứ để kiểm tra

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 của Thông tư quy định kiểm tra ATTP dựa trên các căn cứ sau đây:

 • Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm thực phẩm; quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.
 • Các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.
 • Các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.
 • Các quy định về quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm.
 • Các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm.
 • Các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.

3.3 Kiểm tra đột xuất:

Thông tư quy định những trường hợp đột xuất tiến hành kiểm tra để đảm bảo tốt nhất chất lượng sản phẩm. Các trường hợp được kiểm tra đột xuất bao gồm:

 • Khi có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm; các đợt kiểm tra cao điểm và yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên;
 • Khi có cảnh báo của tổ chức trong nước, nước ngoài và các tổ chức quốc tế liên quan đến an toàn thực phẩm;
 • Theo phản ảnh của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến an toàn thực phẩm

Khi tiến hành kiểm tra cơ quan kiểm tra không phải thông báo trước việc kiểm tra cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố.

3.3. Báo cáo kiểm tra

Doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần thường xuyên báo cáo kết quả kiểm tra ATTP cho cơ quan quản lý thực phẩm. Thông tư này đòi hỏi tính minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thông báo kết quả kiểm tra, giúp người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm thực phẩm của họ.

4. Nội dung trình tự kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra

Thông tư 48/2015/TT-BYT quy định cụ thể trình tự kiểm tra đảm bảo rằng quá trình kiểm tra được thực hiện một cách chặt chẽ và chính xác, đồng thời xác định cách xử lý kết quả kiểm tra để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Các bước quan trọng trong trình tự kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra ATTP trong phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

 • Bước 1: Chuẩn bị và thực hiện kiểm tra

Trước khi thực hiện kiểm tra ATTP, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần phải chuẩn bị tất cả các yếu tố cần thiết. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng mọi thiết bị kiểm tra và máy móc được hiệu chuẩn và hoạt động đúng cách. Các mẫu thực phẩm cần được lấy một cách đại diện và bảo quản đúng cách để đảm bảo tính chính xác của kết quả.

 • Bước 2. Thực hiện kiểm tra

Kiểm tra ATTP được thực hiện theo quy trình và phương pháp đã được quy định trong Thông tư 48/2015/TT-BYT. Các tiêu chuẩn kiểm tra cụ thể cũng phải được tuân thủ. Quy trình kiểm tra nên được thực hiện bởi những người có đủ năng lực và được đào tạo.

 • Bước 3. Ghi chép và báo cáo kết quả

Kết quả kiểm tra ATTP phải được ghi chép một cách cẩn thận và đầy đủ. Thông tư 48/2015/TT-BYT yêu cầu rằng tất cả thông tin về kiểm tra, bao gồm cả kết quả dương tính và âm tính, phải được ghi chép một cách chính xác và minh bạch. Sau đó, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần phải báo cáo kết quả kiểm tra cho cơ quan quản lý thực phẩm theo quy định.

 • Bước 4. Xử lý kết quả kiểm tra

Khi kết quả kiểm tra AN TOÀN THỰC PHẨM cho thấy rằng có vấn đề về an toàn hoặc chất lượng thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm cần phải xử lý kết quả một cách nhanh chóng và hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc ngừng sản xuất và phân phối sản phẩm đóng gói hoặc thu hồi sản phẩm đã xuất bán.

 • Bước 5. Đảm bảo tính minh bạch

Tính minh bạch trong quá trình kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra AN TOÀN THỰC PHẨM rất quan trọng. Tất cả các thông tin liên quan đến quá trình kiểm tra và kết quả cần phải được lưu trữ và sẵn sàng cung cấp cho cơ quan quản lý thực phẩm khi cần thiết. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và trách nhiệm của doanh nghiệp.

5. Sự quan trọng của Thông tư 48/2015/TT-BYT

Thông tư 48/2015/TT-BYT đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm tại Việt Nam giúp người tiêu dùng tin tưởng vào sản phẩm thực phẩm được sản xuất và kinh doanh trên thị trường. 

 • Đảm bảo an toàn thực phẩm

Thông tư 48/2015/TT-BYT đặt ra các tiêu chuẩn và quy định chặt chẽ về kiểm tra ATTP. Điều này giúp đảm bảo rằng thực phẩm trên thị trường đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chất lượng, giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng.

 • Tăng cường tính minh bạch

Thông tư này yêu cầu doanh nghiệp sản xuất thực phẩm báo cáo kết quả kiểm tra ATTP cho cơ quan quản lý thực phẩm. Điều này tạo ra sự minh bạch trong quá trình sản xuất thực phẩm, giúp cơ quan quản lý và người tiêu dùng có cái nhìn toàn diện về chất lượng sản phẩm.

 • Giảm thiểu rủi ro

Thông tư 48/2015/TT-BYT khuyến khích quản lý rủi ro trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Bằng cách đánh giá và giảm thiểu các nguy cơ có thể xảy ra, doanh nghiệp có thể ngăn ngừng các vấn đề an toàn thực phẩm trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Thông tư 48/2015/TT-BYT đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự hợp tác từ tất cả các bên liên quan, bao gồm doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, tổ chức kiểm tra thực phẩm và cơ quan quản lý thực phẩm. Bằng cách tuân thủ các quy định và quy tắc của Thông tư 48/2015/TT-BYT, chúng ta đảm bảo rằng thực phẩm sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

6. Kết luận:

Thông tư 48/2015/TT-BYT là một công cụ quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo chất lượng thực phẩm tại Việt Nam. Nó đặt ra các tiêu chuẩn và quy định cụ thể về kiểm tra ATTP, tạo sự minh bạch và khuyến khích quản lý rủi ro. Việc tuân thủ các quy định của Thông tư này không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp, mà còn là một cam kết trong việc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790