Điều khoản 9.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Điều khoản 9.1: Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá là một trong những điều khoản quan trọng nhất của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều khoản này yêu cầu tổ chức phải thiết lập và thực hiện các quá trình để theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và các quá trình của nó.

Điều khoản 9.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Điều khoản 9.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2015

1. Mục đích

Mục đích của điều khoản 9.1 là yêu cầu tổ chức phải thiết lập và thực hiện các quá trình để theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá hiệu suất của hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của mình. Điều này sẽ giúp tổ chức xác định xem QMS có đang đáp ứng các yêu cầu của tổ chức hay không và cải thiện hiệu quả của QMS.

2. Yêu cầu

Điều khoản 9.1 yêu cầu tổ chức phải:

 • Xác định các chỉ số hiệu suất chính (KPI) để theo dõi hiệu suất của QMS.
 • Theo dõi và đo lường các KPI này.
 • Phân tích và đánh giá dữ liệu được thu thập từ việc theo dõi và đo lường các KPI.
 • Thực hiện các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa cần thiết dựa trên kết quả phân tích và đánh giá.

3. Các KPI theo Điều khoản 9.1

Các KPI theo Điều khoản 9.1
Các KPI theo Điều khoản 9.1

Các KPI có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất của QMS bao gồm:

 • Mức độ hài lòng của khách hàng
 • Tỷ lệ lỗi
 • Thời gian đáp ứng
 • Chi phí
 • Hiệu quả sử dụng tài nguyên

Tổ chức nên lựa chọn các KPI phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của tổ chức.

4. Phương pháp theo dõi và đo lường

Phương pháp theo dõi và đo lường được sử dụng để thu thập dữ liệu cho các KPI nên được xác định rõ ràng. Các phương pháp này có thể bao gồm:

 • Khảo sát khách hàng
 • Kiểm tra
 • Tự đánh giá
 • Theo dõi dữ liệu lịch sử

5. Phân tích và đánh giá dữ liệu theo Điều khoản 9.1

Dữ liệu được thu thập từ việc theo dõi và đo lường các KPI cần được phân tích và đánh giá một cách hệ thống. Phân tích và đánh giá này sẽ giúp tổ chức xác định xem QMS có đang đáp ứng các yêu cầu của tổ chức hay không.

Điều khoản 9.1 là một điều khoản quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Điều khoản này giúp tổ chức xác định xem QMS có đang đáp ứng các yêu cầu của tổ chức hay không và cải thiện hiệu quả của QMS.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Điều khoản 9.1 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đề cập đến điều gì?

Trả lời: Điều khoản 9.1 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 liên quan đến đánh giá hiệu suất.

Câu hỏi 2: Nội dung chính của Điều khoản 9.1 là gì?

Trả lời: Điều khoản này tập trung vào việc tổ chức phải đánh giá hiệu suất hệ thống quản lý chất lượng.

Câu hỏi 3: Đánh giá hiệu suất như thế nào theo Điều khoản 9.1?

Trả lời: Đánh giá hiệu suất bao gồm việc xác định các chỉ số đo lường, theo dõi thông tin phản hồi và đánh giá tổng thể về hiệu suất.

Câu hỏi 4: Tại sao đánh giá hiệu suất quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng?

Trả lời: Đánh giá hiệu suất giúp tổ chức đảm bảo rằng hệ thống quản lý của họ đang hoạt động hiệu quả và có thể cải thiện liên tục.

Câu hỏi 5: Làm thế nào để thực hiện đánh giá hiệu suất theo ISO 9001:2015?

Trả lời: Tổ chức cần xác định các chỉ số hiệu suất, thu thập dữ liệu, đánh giá kết quả và thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện hiệu suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790