Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy là gì? [2023]

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa là một yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp. Chứng nhận công bố hợp quy là một trong những biện pháp quan trọng để chứng minh sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Vậy, Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy là gì?
Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy là gì?

1. Khái niệm về Chứng nhận công bố hợp quy

Chứng nhận công bố hợp quy là việc xác nhận của tổ chức chứng nhận đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

2. Đối tượng của Chứng nhận công bố hợp quy

Đối tượng của Chứng nhận công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

3. Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy

Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy
Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy

Tiêu chí cấp Chứng nhận công bố hợp quy được quy định tại Điều 5 Thông tư 27/2012/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

 • Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.
 • Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.
 • Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải có hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 27/2012/TT-BKHCN.

3.1. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương

Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

Việc xác định sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương hay không được thực hiện thông qua việc kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

3.2. Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đáp ứng các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải đáp ứng các yêu cầu sau về hệ thống quản lý chất lượng:

 • Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
 • Có đăng ký và được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

3.3. Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải có hồ sơ công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải có hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 27/2012/TT-BKHCN.

Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm các tài liệu sau:

 • Bản công bố hợp quy theo Mẫu số 01 Phụ lục I Thông tư 27/2012/TT-BKHCN.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.
 • Bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.
 • Bản sao kết quả kiểm tra, thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đối với các chỉ tiêu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.

4. Quy trình cấp chứng nhận

Quy trình cấp chứng nhận hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn.

Trình tự thực hiện quy trình cấp chứng nhận hợp quy như sau:

 • Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận hợp quy cho tổ chức chứng nhận.
 • Tổ chức chứng nhận tiếp nhận hồ sơ và tiến hành đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Tổ chức chứng nhận lập báo cáo đánh giá và đề nghị cấp chứng nhận hợp quy.
 • Tổ chức chứng nhận cấp chứng nhận hợp quy cho tổ chức, cá nhân.

Như vậy, tiêu chí cấp chứng nhận hợp quy bao gồm tiêu chí về sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chí về hệ thống quản lý chất lượng và tiêu chí về năng lực sản xuất, kinh doanh, cung ứng. Tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí này sẽ được cấp chứng nhận hợp quy.

Bài viết này đã cung cấp các thông tin cơ bản về tiêu chí cấp chứng nhận hợp quy. Để hiểu rõ hơn về các tiêu chí này, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo thêm các quy định pháp luật liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790