Cục trưởng cục an toàn thực phẩm là ai? [Chi tiết 2023]

Trong bối cảnh mà an ninh thực phẩm đang trở thành ưu tiên hàng đầu, vai trò của “Cục trưởng cục An toàn thực phẩm” ngày càng trở nên quan trọng. Nhân cách lãnh đạo này không chỉ là chìa khóa mở cánh cửa an ninh cho người tiêu dùng mà còn đặt ra những thách thức quan trọng về quản lý, kiểm soát và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hãy cùng tìm hiểu về vai trò và trách nhiệm của Cục trưởng trong bài viết dưới đây.

Cục trưởng cục an toàn thực phẩm
Cục trưởng cục an toàn thực phẩm

1. PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong- Cục trưởng cục an toàn thực phẩm

Tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2023, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong.

Ông Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1964, quê quán tại xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Ông có trình độ học vấn:

 • Thạc sĩ Y học, chuyên ngành Nhiễm trùng và miễn dịch, Đại học Y Dược TP.HCM
 • Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Nhiễm trùng và miễn dịch, Đại học Y Dược TP.HCM
 • Cử nhân Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế TP.HCM

Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế, trong đó có 10 năm công tác tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Trước khi được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, ông từng giữ các chức vụ:

 • Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm
 • Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm Quốc gia

Ông Nguyễn Thanh Phong được đánh giá là một cán bộ có năng lực, nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

2. Nhiệm vụ của Cục trưởng cục an toàn thực phẩm

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là người đứng đầu Cục An toàn thực phẩm, thuộc Bộ Y tế. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục.

Theo quy định tại Điều 24 Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 • Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của Cục.
 • Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Cục.
 • Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước.
 • Tổ chức xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

3. Quyền hạn của Cục trưởng cục an toàn thực phẩm

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Cục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế.
 • Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của Cục. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của Cục, bao gồm cả hoạt động của các đơn vị trực thuộc Cục.
 • Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Cục. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Cục.
 • Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước.
 • Tổ chức xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm tổ chức xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Ngoài các nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm còn thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

4. Vai trò của Cục trưởng cục an toàn thực phẩm

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Cụ thể, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có vai trò sau:

 • Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Cục An toàn thực phẩm. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là người đứng đầu Cục, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Cục. Do đó, Cục trưởng có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Cục, đảm bảo Cục hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
 • Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Cục trưởng ban hành có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
 • Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước. Các hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm do Cục trưởng chỉ đạo có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
 • Tổ chức xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm tổ chức xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Các hoạt động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm do Cục trưởng chỉ đạo có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
 • Hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Hoạt động hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm do Cục trưởng chỉ đạo có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Việt Nam, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Nhìn chung, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Cục trưởng cần có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm để thực hiện tốt vai trò của mình.

Bài viết về “Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm” là một cái nhìn tổng quan về vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan này trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng qua việc quản lý và kiểm soát an toàn thực phẩm. Với nhiệm vụ quan trọng này, Cục trưởng đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn, giảm rủi ro đối với người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm. Đồng thời, bài viết cũng đánh giá vai trò lãnh đạo của Cục trưởng trong việc đối phó với thách thức của thế giới ngày nay, nơi mà an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho mọi người.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790