Điều khoản 6.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu đối với một QMS hiệu quả, giúp tổ chức nâng cao năng suất, hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng. Điều khoản 6.1 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu tổ chức xác định và giải quyết rủi ro và cơ hội. Đây là một điều khoản quan trọng, giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động của mình và tận dụng các cơ hội để cải tiến.

Điều khoản 6.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Điều khoản 6.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

1. Yêu cầu chung Điều khoản 6.1 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu tổ chức phải xác định, phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu của hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Trên cơ sở đó, tổ chức phải hoạch định và thực hiện các hành động để giải quyết rủi ro và tận dụng cơ hội.

2. Xác định rủi ro và cơ hội

Để xác định rủi ro và cơ hội, tổ chức cần xem xét các vấn đề nêu ra tại Điều khoản 4.1 và 4.2 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, bao gồm:

 • Bối cảnh của tổ chức
 • Các bên quan tâm
 • Các yêu cầu của khách hàng
 • Các yêu cầu luật định và quy định

Tổ chức có thể sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định rủi ro và cơ hội, chẳng hạn như:

 • Phân tích SWOT
 • Phân tích rủi ro theo mô hình PDCA
 • Phân tích môi trường kinh doanh

3. Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội theo Điều khoản 6.1 

Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội theo Điều khoản 6.1 
Phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội theo Điều khoản 6.1

Sau khi xác định rủi ro và cơ hội, tổ chức cần tiến hành phân tích và đánh giá mức độ nghiêm trọng của chúng. Mức độ nghiêm trọng của rủi ro và cơ hội được xác định dựa trên các yếu tố sau:

 • Khả năng xảy ra của rủi ro hoặc cơ hội
 • Ảnh hưởng của rủi ro hoặc cơ hội đến khả năng đạt được các mục tiêu của QMS

3.1 Phân tích rủi ro

Phân tích rủi ro là quá trình xác định khả năng xảy ra và ảnh hưởng của một rủi ro. Mục đích của phân tích rủi ro là để xác định mức độ nghiêm trọng của rủi ro và có các hành động phù hợp để giảm thiểu rủi ro.

3.2 Đánh giá cơ hội

Đánh giá cơ hội là quá trình xác định khả năng xảy ra và ảnh hưởng của một cơ hội. Mục đích của đánh giá cơ hội là để xác định mức độ nghiêm trọng của cơ hội và có các hành động phù hợp để tận dụng cơ hội.

4. Hoạch định các hành động

Trên cơ sở kết quả phân tích và đánh giá rủi ro và cơ hội, tổ chức cần hoạch định các hành động để giải quyết rủi ro và tận dụng cơ hội. Các hành động này cần được xác định rõ mục tiêu, phạm vi, thời gian thực hiện, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện.

4.1 Hành động giải quyết rủi ro

Các hành động giải quyết rủi ro cần được thiết kế để giảm thiểu khả năng xảy ra hoặc giảm thiểu tác động của rủi ro. Các hành động giải quyết rủi ro có thể bao gồm:

 • Thay đổi các quá trình hoặc hoạt động
 • Áp dụng các biện pháp kiểm soát
 • Phát triển các quy trình mới

4.2 Hành động tận dụng cơ hội

Các hành động tận dụng cơ hội cần được thiết kế để tăng khả năng xảy ra hoặc tăng cường tác động của cơ hội. Các hành động tận dụng cơ hội có thể bao gồm:

 • Thay đổi các mục tiêu của QMS
 • Áp dụng các biện pháp cải tiến
 • Tìm kiếm các đối tác mới

5. Xem xét hiệu lực của các hành động

Tổ chức cần xem xét hiệu lực của các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội. Việc xem xét này có thể được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

 • Theo dõi tiến độ thực hiện các hành động
 • Phân tích dữ liệu
 • Đánh giá của lãnh đạo

Việc xem xét hiệu lực của các hành động sẽ giúp tổ chức xác định xem các hành động có đạt được mục tiêu đề ra hay không. Nếu các hành động không đạt được mục tiêu, tổ chức cần xem xét điều chỉnh hoặc thay đổi các hành động.

Điều khoản 6.1 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một điều khoản quan trọng, giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội, từ đó nâng cao hiệu quả của QMS.

6. Câu hỏi thương gặp

Câu hỏi 1: Điều gì là Điều khoản 6.1 trong Tiêu chuẩn ISO 9001:2015?

Trả lời: Điều khoản 6.1 của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một phần của phần 6 về Kế hoạch làm việc và xác định các yêu cầu cần thiết để đạt được mục tiêu chất lượng.

Câu hỏi 2: Nội dung chính của Điều khoản 6.1 là gì?

Trả lời: Nó yêu cầu tổ chức xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến mục tiêu chất lượng và xác định các biện pháp để xử lý chúng.

Câu hỏi 3: Làm thế nào tổ chức xác định rủi ro và cơ hội trong Điều khoản 6.1?

Trả lời: Tổ chức xác định rủi ro và cơ hội thông qua việc xem xét bên trong và bên ngoài tổ chức, đánh giá thông tin liên quan và đảm bảo tập trung vào việc đạt được mục tiêu chất lượng.

Câu hỏi 4: Tại sao việc xác định rủi ro và cơ hội quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng?

Trả lời: Việc xác định rủi ro và cơ hội giúp tổ chức dự đoán và ứng phó với những thách thức, tối ưu hóa cơ hội và nâng cao hiệu suất hệ thống quản lý chất lượng.

Câu hỏi 5: Làm thế nào tổ chức xử lý rủi ro và cơ hội theo Điều khoản 6.1?

Trả lời: Tổ chức xử lý rủi ro và cơ hội bằng cách thiết lập các kế hoạch hành động, tích hợp chúng vào hệ thống quản lý và đảm bảo theo dõi và đánh giá hiệu suất của chúng.

Câu hỏi 6: Làm thế nào Điều khoản 6.1 đóng góp vào việc liên kết các yếu tố khác của ISO 9001:2015?

Trả lời: Điều khoản 6.1 liên kết với các yếu tố khác bằng cách đảm bảo rằng các rủi ro và cơ hội được tích hợp vào quy trình lập kế hoạch và thực hiện, tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790