ISO 9001:2015 – Khoản 9.3 Xem xét của lãnh đạo

ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu đối với việc thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến một QMS có hiệu lực. Một trong những yêu cầu quan trọng của ISO 9001:2015 là xem xét của lãnh đạo.

ISO 9001:2015 - Khoản 9.3 Xem xét của lãnh đạo
ISO 9001:2015 – Khoản 9.3 Xem xét của lãnh đạo

1. Mục đích

Khoản 9.3 của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 yêu cầu lãnh đạo cao nhất phải xem xét hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của tổ chức theo những khoảng thời gian được hoạch định để đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp, đầy đủ và có hiệu lực.

Mục đích của việc xem xét của lãnh đạo là để:

 • Đảm bảo rằng QMS đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001:2015 và các yêu cầu khác của tổ chức.
 • Xác định bất kỳ cơ hội hoặc nhu cầu cải tiến nào.
 • Đưa ra quyết định về sự phù hợp của QMS.

2. Phạm vi của ISO 9001:2015

Phạm vi của ISO 9001:2015
Phạm vi của ISO 9001:2015

Xem xét của lãnh đạo phải bao gồm toàn bộ QMS của tổ chức, bao gồm:

 • Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng.
 • Các quá trình của QMS.
 • Kết quả thực hiện của QMS.
 • Sự phù hợp của QMS với các yêu cầu của ISO 9001:2015.

3. Nội dung xem xét

Nội dung xem xét của lãnh đạo phải bao gồm các vấn đề sau:

 • Sự phù hợp của QMS với các yêu cầu của ISO 9001:2015 và các yêu cầu khác của tổ chức.
 • Mức độ đạt được các mục tiêu chất lượng.
 • Hiệu lực của các quá trình của QMS.
 • Mức độ thỏa mãn của các bên quan tâm.
 • Bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể ảnh hưởng đến QMS.
 • Sự cần thiết phải thực hiện các thay đổi đối với QMS.

4. Tần suất

Tần suất xem xét của lãnh đạo phải được xác định bởi lãnh đạo cao nhất, nhưng phải được thực hiện ít nhất một lần một năm.

5. Đầu ra của xem xét

Việc xem xét của lãnh đạo phải có đầu ra là các quyết định và hành động, bao gồm:

 • Các biện pháp để đảm bảo tính phù hợp, đầy đủ và hiệu lực của QMS
 • Các mục tiêu và kế hoạch cải tiến

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Làm thế nào lãnh đạo có thể tham gia vào quá trình xem xét theo ISO 9001:2015?

Trả lời: Lãnh đạo có thể tham gia bằng cách thực hiện đánh giá hiệu suất hệ thống quản lý chất lượng, đề xuất các cải tiến, và đảm bảo rằng các nguồn lực cần thiết được cung cấp.

Câu hỏi 2: ISO 9001:2015 yêu cầu điều gì về tính minh bạch trong quá trình xem xét của lãnh đạo?

Trả lời: ISO 9001:2015 yêu cầu tổ chức đảm bảo tính minh bạch bằng cách công bố kết quả xem xét của lãnh đạo và đảm bảo rằng mọi người liên quan được thông tin về hiệu suất của hệ thống.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để xác định và đánh giá hiệu suất của hệ thống theo Khoản 9.3 của ISO 9001:2015?

Trả lời: Việc xác định và đánh giá hiệu suất có thể dựa trên các chỉ số hiệu quả, đánh giá đánh giá nhu cầu về cải tiến, và kiểm tra đối chiếu với mục tiêu đã đặt ra.

Câu hỏi 4: Tại sao việc lãnh đạo thường xuyên tham gia vào xem xét là quan trọng?

Trả lời: Tham gia thường xuyên giúp lãnh đạo theo dõi hiệu suất liên tục, đưa ra quyết định nhanh chóng, và tạo điều kiện cho việc cải tiến liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790