Hướng dẫn nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm, được ban hành vào ngày 10 tháng 4 năm 2012, đánh dấu một bước quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam về an toàn thực phẩm. Với những điều chỉnh và quy định chi tiết, nghị định này đã tạo ra một cơ sở pháp luật vững chắc, nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm tại Việt Nam.

Nghị định 38 không chỉ đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, chế biến, và phân phối thực phẩm mà còn tập trung vào việc tăng cường giám sát và quản lý của cơ quan chức năng. Điều này nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm, đảm bảo người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm an toàn và chất lượng. Nghị định này đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Hướng dẫn nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm
Hướng dẫn nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

1. Tổng quan về Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm, được ban hành vào ngày 10 tháng 4 năm 2012, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập các nguyên tắc và quy định cụ thể nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng thực phẩm tại Việt Nam. Dưới đây là một tổng quan về nghị định này:

Mục Tiêu Chính: Nghị định 38/2012/NĐ-CP được thiết lập với mục tiêu chính là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm.

Phạm Vi Áp Dụng: Nghị định này áp dụng cho mọi khâu của chuỗi cung ứng thực phẩm, từ sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu thụ.

Quy Định Chi Tiết: Chi tiết hóa những yêu cầu cụ thể về an toàn thực phẩm, bao gồm quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, và quản lý rủi ro.

Trách Nhiệm của Doanh Nghiệp: Đặt ra trách nhiệm cao đối với doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua việc quản lý nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, và giám sát chất lượng.

Tăng Cường Giám Sát và Kiểm Soát: Củng cố hệ thống giám sát và kiểm soát từ cấp doanh nghiệp đến cấp chính phủ, nhằm đảm bảo tuân thủ và xử lý nhanh chóng các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Nâng Cao Nhận Thức Cộng Đồng: Khuyến khích tăng cường nhận thức của cộng đồng về an toàn thực phẩm, thông qua các hoạt động giáo dục và tuyên truyền.

2. Tầm quan trọng của Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm có tầm quan trọng lớn trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý và đảm bảo an toàn thực phẩm. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tầm quan trọng của Nghị định này:

Chất lượng và An Toàn Thực Phẩm: Nghị định 38/2012/NĐ-CP đặt ra những tiêu chuẩn cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Quy định chi tiết về quá trình sản xuất, lưu thông, và tiêu thụ thực phẩm, đảm bảo rằng mọi bước trong chuỗi cung ứng đều tuân thủ các nguyên tắc an toàn và sức khỏe.

Tăng Cường Trách Nhiệm: Nghị định này tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, và cơ quan quản lý. Việc xác định rõ trách nhiệm giúp tạo ra một môi trường làm việc và sản xuất tích cực, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao về sự chủ động và tự quản lý của doanh nghiệp.

Minh Bạch Thông Tin: Nghị định này đề cao việc cung cấp thông tin minh bạch về nguồn gốc, quá trình sản xuất, và thành phần của thực phẩm. Điều này giúp người tiêu dùng có được kiến thức đầy đủ để thực hiện lựa chọn thông tin và an toàn khi mua sắm thực phẩm.

Ngăn Chặn Rủi Ro và Bệnh Dịch: Bằng cách xác định và quản lý rủi ro từ quá trình sản xuất đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, Nghị định này giúp ngăn chặn sự xuất hiện và lây lan của các loại bệnh dịch và rủi ro khác liên quan đến thực phẩm.

Hỗ Trợ Phát Triển Bền Vững: Nghị định 38/2012/NĐ-CP hỗ trợ mô hình sản xuất và kinh doanh thực phẩm bền vững. Quy định về an toàn thực phẩm không chỉ là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn làm cơ sở để phát triển ngành công nghiệp thực phẩm theo hướng bền vững.

3. Nội dung của Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

3.1 Ghi hạn sử dụng trên nhãn thực phẩm

  • Hạn sử dụng an toàn bắt buộc phải ghi “Hạn sử dụng”, hoặc “Sử dụng đến ngày” đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm tăng cường vi chất và những thực phẩm dễ có khả năng bị hư hỏng do vi sinh vật. Hạn sử dụng an toàn đối với các thực phẩm khác có thể ghi “Sử dụng tốt nhất trước ngày” phù hợp với loại sản phẩm thực phẩm.
  • Đối với thực phẩm ghi “Hạn sử dụng” hoặc “Sử dụng đến ngày” thì không được phép bán ra thị trường khi đã quá thời hạn này.
  • Đối với thực phẩm ghi “Sử dụng tốt nhất trước ngày” thì sau thời điểm này thực phẩm vẫn được phép bán trên thị trường nếu nhà sản xuất chứng minh được thực phẩm đó an toàn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải ghi hạn sử dụng rõ ràng theo một trong hai hình thức “Hạn sử dụng”, hoặc “Sử dụng đến ngày”. Chỉ nhà sản xuất thực phẩm mới được kéo dài hạn sử dụng cho sản phẩm thực phẩm của mình và hạn sử dụng kéo dài tối đa chỉ bằng hạn sử dụng đã quy định lần đầu tiên.

3.2 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm tại nước xuất khẩu

Trong trường hợp đánh giá để thừa nhận lẫn nhau, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam xây dựng kế hoạch kiểm tra, thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu thực hiện kiểm tra hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm xuất khẩu vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên:

  • Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu gửi hồ sơ đăng ký về Bộ quản lý ngành;
  • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu, cơ quan có thẩm quyền của Bộ quản lý ngành thực hiện thẩm tra hồ sơ, thông báo cho Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu kết quả thẩm tra và kế hoạch kiểm tra trong trường hợp cần thiết thực hiện kiểm tra đối với nước xuất khẩu vào Việt Nam.

Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký về cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam: Bộ Y tế hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Công Thương, bao gồm:

  • Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam theo mẫu quy định tại Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực kiểm soát an toàn thực phẩm của cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu theo mẫu quy định tại Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này;
  • Tóm lược thông tin về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mẫu quy định tại Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định này.

Cuối cùng, Nghị định 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm là một bước quan trọng trong hệ thống các văn bản pháp luật nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm trên thị trường Việt Nam. Nghị định này không chỉ là một tài liệu hướng dẫn chi tiết về quy trình và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm mà còn là cam kết của Chính phủ trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và phát triển bền vững trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Nghị định 38/2012/NĐ-CP tập trung vào việc xác định rõ vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan, từ người sản xuất, kinh doanh đến cơ quan quản lý. Qua đó, nó tạo ra một hệ thống chặt chẽ về quản lý chất lượng thực phẩm, đảm bảo rằng mọi khâu từ sản xuất, lưu thông đến tiêu thụ đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cao nhất.

Nghị định này cũng đặt nặng vấn đề về thông tin và tư vấn cho người tiêu dùng. Bằng cách này, người tiêu dùng có được thông tin đầy đủ và minh bạch về nguồn gốc, quá trình sản xuất và thành phần của thực phẩm, giúp họ có lựa chọn thông tin và an toàn. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790