ISO 9001:2015 – Khoản 5.2 Chính sách chất lượng

Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, chính sách chất lượng là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với một QMS. Chính sách chất lượng là định hướng và triết lý của lãnh đạo cao nhất về chất lượng. Nó thể hiện cam kết của lãnh đạo đối với chất lượng và là nền tảng cho việc xây dựng và áp dụng QMS.

ISO 9001:2015 - Khoản 5.2 Chính sách chất lượng
ISO 9001:2015 – Khoản 5.2 Chính sách chất lượng

1. Yêu cầu chung về Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng là một tuyên bố về ý định và cam kết của lãnh đạo cao nhất về chất lượng. Chính sách chất lượng phải được lập thành văn bản và được truyền đạt đến toàn bộ tổ chức.

Chính sách chất lượng phải bao gồm các yếu tố sau:

 • Mục tiêu chất lượng chung của tổ chức
 • Cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với chất lượng
 • Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng
 • Các nguyên tắc chất lượng

2. Mục tiêu chất lượng chung

Mục tiêu chất lượng chung là tuyên bố về những gì tổ chức mong muốn đạt được về chất lượng. Mục tiêu chất lượng chung phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn.

3. Cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với chất lượng

Cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với chất lượng
Cam kết của lãnh đạo cao nhất đối với chất lượng

Lãnh đạo cao nhất cần cam kết mạnh mẽ đối với chất lượng. Cam kết này phải được thể hiện thông qua các hành động cụ thể, chẳng hạn như:

 • Tạo ra môi trường phù hợp để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng
 • Cung cấp nguồn lực cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng
 • Truyền đạt tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức về chất lượng
 • Giám sát việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng

4. Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng

Phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phải được xác định rõ ràng. Phạm vi áp dụng phải bao gồm tất cả các lĩnh vực có ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm, dịch vụ hoặc quá trình của tổ chức.

5. Các nguyên tắc chất lượng

Các nguyên tắc chất lượng là nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng. Các nguyên tắc chất lượng cần được áp dụng trong toàn bộ tổ chức.

Các nguyên tắc chất lượng bao gồm:

 • Lập kế hoạch
 • Thực hiện
 • Kiểm tra
 • Hành động khắc phục
 • Lập kế hoạch cải tiến

Tóm lại, chính sách chất lượng là một yếu tố quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng. Chính sách chất lượng phải được lập thành văn bản, truyền đạt đến toàn bộ tổ chức và được lãnh đạo cao nhất cam kết thực hiện.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Chính sách chất lượng là gì trong ISO 9001:2015?

Trả lời: Chính sách chất lượng là tuyên bố cam kết của tổ chức đối với việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Câu hỏi 2: Ai là người có trách nhiệm xây dựng và duy trì Chính sách chất lượng?

Trả lời: Người quản lý cao cấp của tổ chức có trách nhiệm xây dựng và duy trì Chính sách chất lượng để đảm bảo nó phản ánh mục tiêu và cam kết của tổ chức về chất lượng.

Câu hỏi 3: Chính sách chất lượng cần bao gồm những yếu tố nào theo khoản 5.2 của ISO 9001:2015?

Trả lời: Chính sách chất lượng cần bao gồm cam kết đối với yếu tố quan trọng như đáp ứng yêu cầu khách hàng, tuân thủ pháp luật, không ngừng cải tiến, và quản lý rủi ro.

Câu hỏi 4: Làm thế nào Chính sách chất lượng được thông báo đến toàn bộ tổ chức?

Trả lời: Chính sách chất lượng cần được thông báo đến toàn bộ tổ chức thông qua các phương tiện như biểu ngữ, hướng dẫn làm việc, hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác phù hợp.

Câu hỏi 5: Tại sao Chính sách chất lượng cần được xem xét lại định kỳ?

Trả lời: Việc xem xét lại Chính sách chất lượng định kỳ giúp đảm bảo rằng nó vẫn phù hợp và hiệu quả trong bối cảnh biến động của tổ chức và môi trường kinh doanh.

Câu hỏi 6: Làm thế nào Chính sách chất lượng ảnh hưởng đến hiệu suất tổ chức?

Trả lời: Chính sách chất lượng định rõ cam kết của tổ chức đối với chất lượng, tạo động lực cho sự hướng dẫn và hỗ trợ từ lãnh đạo, góp phần tăng cường hiệu suất và sự hài lòng của khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790