Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về an toàn thực phẩm

Trong nỗ lực liên tục nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm, Nghị định 17/2020/NĐ-CP đã được ban hành với mục tiêu cụ thể là điều chỉnh, sửa đổi, và bổ sung một số điều của các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Điều này không chỉ là bước quan trọng trong việc cập nhật pháp luật mà còn là nỗ lực của Chính phủ để đảm bảo một hệ thống an toàn thực phẩm mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bài viết này sẽ đi sâu vào Nghị định 17/2020/NĐ-CP, phân tích những điểm quan trọng mà nó mang lại, và tác động của những thay đổi này đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hãy cùng nhau khám phá những cập nhật mới nhất về an toàn thực phẩm và những định hình chính sách quan trọng trong lĩnh vực này.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về an toàn thực phẩm
Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về an toàn thực phẩm

1. Giới thiệu về Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về an toàn thực phẩm

Nghị định 17/2020/NĐ-CP là một văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, được ban hành nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của các văn bản pháp luật liên quan. Được Chính phủ cấp quyền và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2020, Nghị định này đánh dấu một bước quan trọng để nâng cao chất lượng và an toàn của thực phẩm trên thị trường Việt Nam.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP tập trung vào việc điều chỉnh các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm nhằm thích ứng với những biến đổi và yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực này. Với sự tham gia chủ động và tích cực của cơ quan quản lý, Nghị định này nhấn mạnh vào việc tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm từ quá trình sản xuất đến khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là việc tập trung vào quản lý nguy cơ và kiểm soát rủi ro trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Bằng cách này, Nghị định 17/2020/NĐ-CP nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm và nâng cao sự minh bạch trong quá trình sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Tóm lại, Nghị định 17/2020/NĐ-CP là một bước quan trọng để cập nhật, điều chỉnh hệ thống quy định an toàn thực phẩm, đồng thời khuyến khích sự chủ động và chủ động từ phía doanh nghiệp, nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người tiêu dùng.

2. Tầm quan trọng của Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về an toàn thực phẩm 

Nghị định 17/2020/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung về an toàn thực phẩm, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và củng cố cơ sở pháp luật để bảo vệ an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Tầm quan trọng của Nghị định này thể hiện qua những khía cạnh sau:

Đáp ứng Xu hướng Cao cấp về An toàn Thực phẩm: Nghị định cập nhật các quy định, tiêu chuẩn phù hợp với những xu hướng quốc tế và đòi hỏi ngày càng cao về an toàn thực phẩm.

Nâng Cao Trách Nhiệm của Doanh Nghiệp: Đặt ra những yêu cầu chặt chẽ hơn đối với doanh nghiệp về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng.

Tăng Cường Giám Sát và Kiểm Soát: Nghị định này củng cố hệ thống giám sát và kiểm soát của cơ quan quản lý, giúp nhanh chóng phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Định Rõ Trách Nhiệm của Người Quản lý An toàn Thực phẩm: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người quản lý an toàn thực phẩm trong doanh nghiệp, đảm bảo sự chủ động và có trách nhiệm cao hơn.

Tạo Điều Kiện cho Phát triển Bền Vững của Ngành Thực Phẩm: Bằng cách tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng, Nghị định này đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm Việt Nam.

Bảo Vệ Quyền Lợi của Người Tiêu Dùng: Nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm là bảo vệ trực tiếp quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Nghị định 17/2020/NĐ-CP không chỉ là một văn bản pháp luật mà còn là công cụ quan trọng, góp phần vào việc xây dựng một hệ thống an toàn thực phẩm hiệu quả và đáng tin cậy tại Việt Nam.

3. Nội dung chính của Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung về an toàn thực phẩm 

3.1 Các yêu cầu chung của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Mục 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Chương VI của Nghị định này.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

 • Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm;
 • Đối tượng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm: Thực hiện việc gửi bản cam kết đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
 • Đối tượng được quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:

Thực hiện việc gửi bản sao Giấy chứng nhận (có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm) theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đến cơ quan có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

3.2 Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu

 • Đơn đề nghị theo Mẫu số 01a Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 02b (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

 • Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc bị hỏng. Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh hoặc khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: Đơn đề nghị theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này.
 • Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi tên cơ sở nhưng không thay đổi chủ cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của chủ cơ sở); Tài liệu chứng minh sự thay đổi tên cơ sở.
 • Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận do thay đổi chủ cơ sở nhưng không thay đổi tên cơ sở, địa chỉ, địa điểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh: Đơn đề nghị cấp theo Mẫu số 01b Mục I tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở); Danh sách tổng hợp đủ sức khỏe do chủ cơ sở xác nhận hoặc giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua mạng điện tử

4. Kết luận

Cuối cùng, Nghị định 17/2020/NĐ-CP đóng vai trò quan trọng trong việc sửa đổi và bổ sung các quy định về an toàn thực phẩm, là một bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn trong ngành thực phẩm. Nghị định này không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là hướng dẫn chi tiết để doanh nghiệp và người tiêu dùng hiểu rõ hơn về các biện pháp và tiêu chuẩn mới nhất.

Sự điều chỉnh và bổ sung của Nghị định 17/2020/NĐ-CP giúp làm rõ hơn về quy trình kiểm tra, giám sát và quản lý an toàn thực phẩm. Nó không chỉ tập trung vào việc đặt ra những yêu cầu cao về chất lượng nguyên liệu và quá trình sản xuất mà còn tăng cường về khả năng đánh giá và xử lý rủi ro trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đặc biệt, Nghị định này còn đề cập đến việc tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, qua đó khuyến khích tinh thần tự chủ và chủ động trong việc duy trì an toàn thực phẩm. Đồng thời, nó cũng là động lực để người tiêu dùng tự tin hơn khi lựa chọn sản phẩm thực phẩm trên thị trường.

Tổng cộng, Nghị định 17/2020/NĐ-CP là một công cụ quan trọng, hỗ trợ cả doanh nghiệp và người tiêu dùng hướng tới một môi trường thực phẩm an toàn, minh bạch và đáng tin cậy. Đây là bước đi tích cực, góp phần vào sự phát triển bền vững và sức khỏe của cộng đồng. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790