Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã đưa ra các quy định kiểm tra vô cùng quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Những điều này không chỉ là nền tảng pháp lý mà còn là cam kết của Chính phủ đối với chất lượng thực phẩm, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm tại Việt Nam. Trong bài viết này VSATTP sẽ tìm hiểu những quy định kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

1. Lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương là một trong những cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ, bao gồm:

 • Thực phẩm tươi sống, chế biến, bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu.
 • Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước.

>>>>>>>>>Xem thêm: Thông tư 43/2014/TT-BYT quản lý thực phẩm chức năng [2024]

2. Quy định kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

2.1 Kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Kiểm tra hồ sơ

Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra hồ sơ đối với thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Hồ sơ kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu bao gồm:

 • Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc do tổ chức, cá nhân ở nước xuất khẩu được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu chỉ định cấp.
 • Giấy phép nhập khẩu do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp.
 • Giấy chứng nhận kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

2.2 Kiểm tra thực tế lô hàng

Bộ Công Thương thực hiện kiểm tra thực tế lô hàng thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều 43 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Kiểm tra thực tế lô hàng thực phẩm nhập khẩu bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra nhãn hàng hóa.
 • Kiểm tra bao bì, đóng gói.
 • Kiểm tra điều kiện bảo quản, vận chuyển.
 • Kiểm tra cảm quan.

Lấy mẫu kiểm nghiệm

Bộ Công Thương thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Điều 44 Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

Lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo phương thức lấy mẫu ngẫu nhiên.

Xử lý kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu được sử dụng để làm căn cứ cho các cơ quan quản lý nhà nước ban hành các quyết định xử lý sau:

 • Cho phép nhập khẩu.
 • Tạm dừng nhập khẩu.
 • Ngưng nhập khẩu.
 • Xử phạt vi phạm hành chính.

3. Vai trò của Bộ Công Thương trong quản lý an toàn thực phẩm

Vai trò của Bộ Công Thương trong quản lý an toàn thực phẩm
Vai trò của Bộ Công Thương trong quản lý an toàn thực phẩm

Vai trò của Bộ Công Thương trong quản lý an toàn thực phẩm bao gồm:

 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
 • Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm.

Để thực hiện tốt vai trò của mình trong quản lý an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau:

 • Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
 • Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.
 • Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.
 • Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm.

Những nỗ lực của Bộ Công Thương đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, góp phần xây dựng nền sản xuất thực phẩm an toàn, bền vững tại Việt Nam.

4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương

Để nâng cao hiệu quả kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương, cần thực hiện một số giải pháp sau:

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế tài xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
 • Tăng cường nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện cho hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm.
 • Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra an toàn thực phẩm.

>>>>>>>>>Xem thêm: Danh mục thực phẩm thuộc ngành công thương quản lý 

5. Trách nhiệm của người tiêu dùng trong việc bảo vệ an toàn thực phẩm

Bên cạnh vai trò của Bộ Công Thương, người tiêu dùng cũng cần nâng cao ý thức trong việc bảo vệ an toàn thực phẩm cho bản thân và gia đình. Cụ thể, người tiêu dùng cần:

 • Tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm trước khi mua.
 • Lựa chọn mua thực phẩm ở những cơ sở uy tín, có giấy phép kinh doanh.
 • Không ham rẻ, mua thực phẩm giá quá rẻ thường là thực phẩm bẩn.
 • Nên tự chế biến thực phẩm tại nhà để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Quy định nào của Bộ Công Thương liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm?

Trả lời: Quy định chính là Nghị định số 15/2018/NĐ-CP về kiểm tra an toàn thực phẩm, do Bộ Công Thương ban hành.

Câu hỏi 2: Theo quy định, ai chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm?

Trả lời: Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, các cơ quan chức năng, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng đều có trách nhiệm thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 3: Quy định nào xác định tiêu chí và phương pháp kiểm tra an toàn thực phẩm?

Trả lời: Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về tiêu chí, phương pháp kiểm tra an toàn thực phẩm, bảo đảm tính khoa học và minh bạch.

Câu hỏi 4: Bộ Công Thương có những biện pháp nào để đảm bảo an toàn thực phẩm?

Trả lời: Bộ Công Thương đề xuất và triển khai các biện pháp như tăng cường giám sát, nâng cao chất lượng kiểm tra, và tăng cường tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp.

Câu hỏi 5: Làm thế nào Bộ Công Thương xử lý khi phát hiện thực phẩm không đảm bảo an toàn?

Trả lời: Bộ Công Thương có quy định rõ về xử lý khi phát hiện thực phẩm không đảm bảo an toàn, bao gồm cả việc thu hồi sản phẩm, xử phạt vi phạm, và thông báo công khai.

Câu hỏi 6: Quy định nào giúp tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm?

Trả lời: Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp, yêu cầu chúng phải thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra và báo cáo kết quả đảm bảo an toàn thực phẩm.

Việc thực hiện kiểm tra chặt chẽ là một bước quan trọng để ngăn chặn các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, từ đó xây dựng niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường thực phẩm Việt Nam. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790