Quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học [2023]

Quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và chất lượng dinh dưỡng của bữa ăn hằng ngày cho học sinh. Những nguyên tắc và quy định này không chỉ hỗ trợ quá trình cung cấp thực phẩm hiệu quả mà còn là đảm bảo rằng các bữa ăn trong các trường học đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn, dinh dưỡng và giáo dục. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu chi tiết về quy định này để thấu hiểu cách chúng đóng góp vào sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt Nam.

Quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học
Quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học

1. Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học là gì?

Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học là một thoả thuận pháp lý giữa bên cung cấp thực phẩm và bên nhận thực phẩm (thường là trường học hoặc hệ thống giáo dục) để quy định các điều kiện và cam kết trong quá trình cung cấp thực phẩm cho học sinh.

Hợp đồng này chi tiết các yêu cầu về chất lượng, số lượng, và các điều kiện giao hàng, cũng như các quy định về giá cả, thanh toán, và các điều kiện pháp lý khác liên quan đến việc cung cấp thực phẩm trong môi trường giáo dục. Mục tiêu của hợp đồng là đảm bảo rằng thực phẩm cung cấp đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và dinh dưỡng cho học sinh.

2. Mẫu hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…tháng…năm…

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THỰC PHẨM

Số:…/HĐCCTP-

 • Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
 • Căn cứ…
 • Căn cứ như cầu của………………………

Hôm nay, tại………….. chúng tôi gồm:

Bên A (BÊN CUNG CẤP THỰC PHẨM)

 •  Công ty:
 •  Địa chỉ trụ sở chính:
 • Mã số thuế:
 • Điện thoại: …………………….  Fax:
 • Đại diện là: Ông …………………….
 • Chức vụ: …………………….

Bên B (BÊN NHẬN CUNG CẤP)

 • Trường: …………………….
 • Địa chỉ :
 • Điện thoại:                                                                   Fax:
 • Hiệu trưởng: Ông/Bà …………………….
 • Số CMTND/CCCD:…………. cấp ngày…/…./…. do ……………………………….

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng cung cấp thực phẩm số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ cung cấp thực phẩm……. cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. Nội dung Hợp đồng như sau:

Điều 1. Đối tượng thực phẩm của Hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp những loại thực phẩm thuộc quyền sở hữu của Bên A tại thời điểm…………… với tổng số lượng là…………. cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./….. tại địa điểm…………… Cụ thể là những loại thức ăn/thực phẩm sau:

STT Tên thực phẩm Đặc điểm Số lượng Giá tiền Tổng (VNĐ) Ghi chú
1. . Bao bì:….. Khối lượng:… …
2.

Chất lượng thực phẩm mà Bên A bán cho Bên B được xác định dựa trên những tiêu chí sau:…………………………./ theo Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này

Điều 2. Giá thực phẩm và phương thức thanh toán

Đơn giá mặt hàng trên được ghi rõ trong bảng kê (nếu có), nếu có thay đổi về giá các bên sẽ tiến hành thông báo cho nhau ngay khi áp giá điều chỉnh mới. Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt ngay sau mỗi lần giao hàng.

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên mà có sự thay đổi về giá thị trường/… dẫn tới việc phát sinh các chi phí…………… thì số tiền phát sinh trên sẽ do Bên ……… gánh chịu.

Điều 3Thực hiện hợp đồng

1.    Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

 • Phương thức giao nhận
 • Bên A giao cho bên B 01 lần vào lúc …. h hàng ngày.
 • Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên A chịu.
 • Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, chất lượng thực phẩm tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên A không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

Điều 4: Cam kết của các bên

1.    Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

Cam kết thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm,… theo quy định của pháp luật và khu vực.

2.    Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 5: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

 1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).
 2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

– …

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày hai bên chấm dứt hợp đồng.

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi chấm dứt hiệu lực không quá 10 ngày.

Hợp đồng này được làm thành 02 bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

3. Quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học

Quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học
Quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học

Quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học là một phần quan trọng trong hệ thống quy phạm pháp luật liên quan đến an ninh thực phẩm và chất lượng dinh dưỡng trong giáo dục. Mục tiêu của quy định này là đảm bảo rằng thực phẩm cung cấp cho trường học không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn mà còn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh.

Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học có các nội dung chính sau:

 • Điều khoản chung: Quy định về các bên tham gia hợp đồng, mục đích, phạm vi, thời gian thực hiện hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên.
 • Điều khoản về chất lượng, an toàn thực phẩm: Quy định về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, an toàn thực phẩm của thực phẩm cung cấp cho trường học.
 • Điều khoản về vệ sinh an toàn thực phẩm: Quy định về các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và phục vụ thực phẩm tại trường học.
 • Điều khoản về giá cả: Quy định về giá cả của các loại thực phẩm cung cấp cho trường học.
 • Điều khoản về thanh toán: Quy định về phương thức, thời gian thanh toán.
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp: Quy định về cách thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

3.1. Điều khoản về chất lượng, an toàn thực phẩm

Điều khoản này quy định về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, an toàn thực phẩm của thực phẩm cung cấp cho trường học. Cụ thể, thực phẩm cung cấp cho trường học phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 • Đạt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
 • Không chứa các chất độc hại, gây hại cho sức khỏe.

3.2. Điều khoản về vệ sinh an toàn thực phẩm

Điều khoản này quy định về các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và phục vụ thực phẩm tại trường học. Cụ thể, các biện pháp này bao gồm:

 • Vận chuyển thực phẩm bằng phương tiện đảm bảo vệ sinh, an toàn.
 • Bảo quản thực phẩm đúng cách, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm phù hợp.
 • Chế biến thực phẩm theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh.
 • Phục vụ thực phẩm đúng cách, đảm bảo vệ sinh.

3.3. Trách nhiệm của các bên

Nhà trường có trách nhiệm:

 • Cung cấp thông tin về nhu cầu về thực phẩm cho đơn vị cung cấp.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát việc cung cấp thực phẩm của đơn vị cung cấp.
 • Xử lý các trường hợp vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm của đơn vị cung cấp.

Đơn vị cung cấp thực phẩm có trách nhiệm:

 • Cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của hợp đồng.
 • Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và phục vụ thực phẩm.
 • Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng.

>>>>>>Xem thêm: Quy định vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học 

4. Một số lưu ý khi ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học

Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học là một văn bản pháp lý quan trọng, ghi nhận thỏa thuận giữa nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm về việc cung cấp thực phẩm cho học sinh. Hợp đồng này có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Dưới đây là một số lưu ý khi ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học:

 • Xác định rõ đối tượng hợp đồng: Đối tượng của hợp đồng là thực phẩm cung cấp cho học sinh. Nhà trường cần xác định rõ loại thực phẩm, số lượng thực phẩm, chất lượng thực phẩm,…
 • Xác định rõ phạm vi cung cấp: Phạm vi cung cấp thực phẩm bao gồm các trường học, số lượng học sinh, thời gian cung cấp,…
 • Xác định rõ giá cả: Giá cả thực phẩm cần được thỏa thuận cụ thể, rõ ràng.
 • Xác định rõ trách nhiệm của các bên: Trách nhiệm của các bên bao gồm trách nhiệm cung cấp thực phẩm, trách nhiệm thanh toán, trách nhiệm kiểm tra, giám sát,…
 • Xác định rõ các điều khoản giải quyết tranh chấp: Các điều khoản giải quyết tranh chấp cần được thỏa thuận cụ thể, rõ ràng để đảm bảo quyền lợi của các bên trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

>>>>>>Xem thêm: Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trường học [2023]

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Làm thế nào để bắt đầu quá trình lập hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học?

Trả lời: Để bắt đầu, trường học cần liên hệ với các nhà cung cấp thực phẩm có uy tín và yêu cầu bảng báo giá chi tiết về sản phẩm và dịch vụ họ cung cấp. Sau đó, quá trình đàm phán và lập hợp đồng có thể tiếp tục.

Câu hỏi 2: Hợp đồng cung cấp thực phẩm nên bao gồm những điều khoản quan trọng nào?

Trả lời: Hợp đồng nên mô tả rõ các loại thực phẩm, chất lượng, số lượng, giá cả, thời gian cung cấp, điều kiện thanh toán và các điều khoản về việc giải quyết tranh chấp.

Câu hỏi 3: Làm thế nào để đảm bảo chất lượng thực phẩm trong hợp đồng cung cấp cho trường học?

Trả lời: Điều này có thể được đảm bảo thông qua việc thiết lập tiêu chuẩn chất lượng, kiểm tra định kỳ, và việc yêu cầu nhà cung cấp cung cấp các chứng chỉ chất lượng và xuất xứ của thực phẩm.

Câu hỏi 4: Làm thế nào để xử lý tình huống khi có sự thay đổi về đơn đặt hàng trong hợp đồng?

Trả lời: Cần thiết lập quy trình thay đổi đơn đặt hàng một cách rõ ràng và thông báo trước cho cả hai bên để tránh xung đột. Việc thương lượng lại các điều khoản cũng là quan trọng.

Câu hỏi: Hợp đồng cung cấp thực phẩm có quy định về an toàn thực phẩm không?

Trả lời 5: Chắc chắn. Hợp đồng nên có các điều khoản liên quan đến an toàn thực phẩm, bao gồm cả việc tuân thủ các quy định vệ sinh thực phẩm và thông tin chi tiết về nguồn gốc của sản phẩm.

Hợp đồng cung cấp thực phẩm cho trường học là một văn bản quan trọng, đảm bảo chất lượng thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm cho học sinh, sinh viên. Trường học cần lưu ý các quy định về hợp đồng cung cấp thực phẩm để đảm bảo quyền lợi của mình. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790