Thông tư 24/2018/TT-BTNMT kiểm tra thẩm định nghiệm thu

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT về kiểm tra, thẩm định, và nghiệm thu đang đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và đảm bảo chất lượng các dự án liên quan đến nguồn nước. Điều này là một bước quan trọng nhằm đảm bảo sự hiệu quả và bền vững trong quản lý tài nguyên nước, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan. Bài viết này sẽ đi sâu vào nội dung và ý nghĩa của Thông tư 24/2018/TT-BTNMT để làm rõ hơn về quá trình kiểm tra, thẩm định, và nghiệm thu trong lĩnh vực quản lý nguồn nước.

Thông tư 242018TT-BTNMT kiểm tra thẩm định nghiệm thu
Thông tư 242018TT-BTNMT kiểm tra thẩm định nghiệm thu

1. Giới thiệu về Thông tư 24/2018/TT-BTNMT kiểm tra thẩm định nghiệm thu

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường có nội dung chính xoay quanh việc kiểm tra, thẩm định, và nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Trong thông tư này, quy trình kiểm tra và thẩm định chất lượng sản phẩm được đặt ra để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin đo đạc và bản đồ, đồng thời giúp bảo vệ môi trường và tài nguyên địa lý.

Thông tư đề cập đến các quy trình cụ thể trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, bao gồm cả quá trình nghiệm thu chất lượng trước khi chúng được sử dụng trong các dự án và công việc liên quan. Các tiêu chí an toàn, đồng đều và độ tin cậy của sản phẩm được đề ra để đảm bảo rằng thông tin địa lý được cung cấp là chính xác và đáng tin cậy.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và đơn vị sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trong việc bảo đảm chất lượng, đồng thời nêu rõ các quy tắc quản lý, bảo quản, và lưu trữ sản phẩm để đảm bảo tính nguyên vẹn và chất lượng.

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các hoạt động kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, bao gồm:

 • Sản phẩm đo đạc và bản đồ sử dụng trong lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh;
 • Sản phẩm đo đạc và bản đồ sử dụng trong đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường;
 • Sản phẩm đo đạc và bản đồ sử dụng trong các lĩnh vực khác.

Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Nguyên tắc kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu

Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.
 • Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của sản phẩm đo đạc và bản đồ.

3. Một số quy định của Thông tư 24/2018/TT-BTNMT kiểm tra thẩm định nghiệm thu

3.1 Nội dung và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

1Nội dung, mức kiểm tra đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản được quy định tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này. Đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ chuyên ngành chưa có quy định cụ thể về nội dung, mức kiểm tra thì thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp tăng, giảm nội dung, mức kiểm tra cho phù hợp với tiêu chí chất lượng phải được quy định trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

 • Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm có thể được thực hiện ở nội nghiệp, ngoại nghiệp hoặc cả hai tùy thuộc vào từng hạng mục sản phẩm cụ thể. Trong một số trường hợp phải thực hiện lại nội dung công việc của quá trình sản xuất để so sánh, đối chiếu, đánh giá chất lượng sản phẩm so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật và nội dung đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán đã được phê duyệt;
 • Trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm được phép sử dụng thiết bị, công nghệ và các nguồn tư liệu, dữ liệu khác như: ảnh viễn thám, các loại bản đồ chuyên đề mới nhất để thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm. Trường hợp có mâu thuẫn phải kiểm tra tại thực địa;
 • Tùy thuộc vào quy trình công nghệ, loại hình sản phẩm, phần mềm sử dụng trong thi công, việc kiểm tra có thể được thực hiện bằng phương pháp tự động, bán tự động hoặc thủ công để đảm bảo việc đánh giá chất lượng sản phẩm được khách quan, đầy đủ, chính xác;
 • Đối với các hạng mục công việc kiểm tra mang tính xác suất, phạm vi lấy mẫu kiểm tra phải được phân bố đều trong toàn bộ phạm vi thi công;
 • Đối với các loại sản phẩm có thể thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng bằng phương pháp tổng hợp thì đơn vị thực hiện kiểm tra cấp chủ đầu tư lập phương án kiểm tra chất lượng trình chủ đầu tư phê duyệt.

Ghi nhận kết quả kiểm tra

 • Kết thúc quá trình kiểm tra phải tiến hành ghi nhận kết quả kiểm tra. Kết quả kiểm tra được ghi nhận bằng Phiếu ghi ý kiểm tra. Phiếu ghi ý kiến kiểm tra phải được lập riêng cho từng hạng mục theo Mẫu số 4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và phải thể hiện được các căn cứ cụ thể để đánh giá, kết luận chất lượng sản phẩm. Đối với các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thông qua phép đo thì phải có số liệu, kết quả đo cụ thể;
 • Trên cơ sở các Phiếu ghi ý kiểm tra, thực hiện tổng hợp đánh giá chất lượng cho từng hạng mục và tiến hành lập Biên bản kiểm tra chất lượng của từng hạng mục theo Mẫu số 5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3.2 Thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Chủ đầu tư sử dụng tổ chức chuyên môn trực thuộc hoặc thành lập hội đồng thực hiện thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

Trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định, chủ đầu tư ra quyết định thành lập, thành phần hội đồng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, Thư ký và một số thành viên thuộc các đơn vị chức năng có liên quan, chuyên gia am hiểu về chuyên môn đo đạc và bản đồ (nếu cần).

Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng thẩm định

 • Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Phiên họp của hội đồng phải đảm bảo có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Hội đồng thẩm định theo quyết định thành lập;
 • Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm định, kiến nghị chủ đầu tư các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về sự đúng đắn, khách quan đối với kết quả thẩm định.

Căn cứ thẩm định

 • Hồ sơ kiểm tra chất lượng cấp đơn vị thi công;
 • Hồ sơ kiểm tra chất lượng cấp chủ đầu tư;
 • Các hạng mục công việc, sản phẩm đã hoàn thành và các tài liệu liên quan khác kèm theo.

Nội dung thẩm định

 • Thẩm định việc tuân thủ các quy định trong đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán đã được phê duyệt và các văn bản kỹ thuật liên quan khác;
 • Thẩm định việc tuân thủ các quy định về công tác giám sát thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;
 • Thẩm định việc xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công theo yêu cầu của đơn vị kiểm tra, chủ đầu tư và cơ quan quyết định đầu tư;
 • Thẩm định việc xác định khối lượng đạt chất lượng, mức khó khăn của hạng mục công việc, sản phẩm đã hoàn thành. Khi cần thiết có thể yêu cầu kiểm tra lại chất lượng, khối lượng, mức khó khăn dựa trên một số mẫu sản phẩm.

Căn cứ kết quả thẩm định, đơn vị được chủ đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định) chỉ đạo các đơn vị liên quan sửa chữa, bổ sung hoàn thiện khi chất lượng, khối lượng sản phẩm chưa đạt yêu cầu, mức khó khăn chưa phù hợp, hồ sơ tài liệu chưa hợp lệ.

Kết thúc quá trình thẩm định, đơn vị được chủ đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định hoặc chủ đầu tư (trong trường hợp thành lập Hội đồng thẩm định) phải lập Báo cáo thẩm định khối lượng, chất lượng sản phẩm theo Mẫu số 12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Vai trò của Thông tư 24/2018/TT-BTNMT 

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường là một văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, ban hành để quy định về việc kiểm tra, thẩm định, và nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Dưới đây là một số vai trò chính của Thông tư này:

 • Quy Định Chất Lượng Sản Phẩm Đo Đạc và Bản Đồ: Thông tư quy định các tiêu chí và yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ, giúp đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn ngành và yêu cầu của người sử dụng.
 • Xác Định Phương Pháp Kiểm Tra và Thẩm Định: Thông tư đề cập đến các phương pháp cụ thể để thực hiện kiểm tra, thẩm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Điều này giúp tạo ra một quy trình thống nhất và đồng nhất trong quá trình đánh giá chất lượng.
 • Đảm Bảo Tính Chính Xác và Đồng Bộ: Vai trò quan trọng của Thông tư là đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của các sản phẩm đo đạc và bản đồ, đặc biệt là trong lĩnh vực đo đạc địa lý và nguồn địa lý.
 • Bảo Đảm An Toàn và Đồng Nhất Trong Sử Dụng Công Nghệ: Quy định về kiểm tra chất lượng giúp đảm bảo rằng sản phẩm sử dụng công nghệ đo đạc và bản đồ là an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.
 • Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Đo Đạc và Bản Đồ: Thông tư có thể đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nâng cao chất lượng dịch vụ đo đạc và bản đồ, đồng thời giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý cải thiện hiệu suất của họ.
 • Ngăn Chặn Sự Không Đồng Nhất Trong Sản Xuất và Cung Ứng: Bằng cách quy định rõ ràng về chất lượng, Thông tư giúp ngăn chặn sự không đồng nhất trong quá trình sản xuất và cung ứng sản phẩm đo đạc và bản đồ.
 • Xác Minh Tuân Thủ và Trách Nhiệm Pháp Luật: Thông tư cung cấp các quy định về trách nhiệm pháp luật và xác minh tuân thủ, từ đó đảm bảo rằng các tổ chức và cá nhân liên quan phải tuân thủ đúng các nguyên tắc và quy định.

Để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất, bạn nên tham khảo trực tiếp văn bản của Thông tư 24/2018/TT-BTNMT hoặc liên hệ với các cơ quan chính thức có thẩm quyền.

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT về kiểm tra thẩm định nghiệm thu là một bước quan trọng trong quản lý và đảm bảo chất lượng công trình. Nó đặt ra những quy định cụ thể, giúp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thẩm định, từ đó đảm bảo sự an toàn và đồng đều trong xây dựng các dự án. Thông tư này đánh dấu sự chú trọng của ngành Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với việc quản lý chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790