Tìm hiểu về giấy chứng nhận hợp quy CO CQ

Giấy chứng nhận hợp quy CO CQ, hay còn gọi là Chứng chỉ Xuất xứ và Chất lượng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Đây không chỉ là một văn bản pháp lý mà còn là biểu tượng cho chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tầm quan trọng và quy trình cấp phát giấy chứng nhận này, đồng thời hiểu rõ về vai trò của nó trong thương mại quốc tế.

Tìm hiểu về giấy chứng nhận hợp quy CO CQ
Tìm hiểu về giấy chứng nhận hợp quy CO CQ

1. Giấy chứng nhận hợp quy CO CQ

Giấy chứng nhận hợp quy CO CQ là một loại giấy tờ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Giấy chứng nhận CO CQ xác nhận rằng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ và chất lượng phù hợp với các quy định của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu.

Giấy chứng nhận CO là viết tắt của Certificate of Origin, có nghĩa là Giấy chứng nhận xuất xứ. Giấy chứng nhận CO xác nhận rằng hàng hóa được sản xuất tại một quốc gia cụ thể. Giấy chứng nhận CO thường được yêu cầu bởi cơ quan hải quan của nước nhập khẩu để xác định mức thuế nhập khẩu và các điều kiện nhập khẩu khác.

Giấy chứng nhận CQ là viết tắt của Certificate of Quality, có nghĩa là Giấy chứng nhận chất lượng. Giấy chứng nhận CQ xác nhận rằng hàng hóa đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của nước xuất khẩu hoặc nước nhập khẩu. Giấy chứng nhận CQ thường được yêu cầu bởi nhà nhập khẩu để đảm bảo rằng hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của họ.

2. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hợp quy CO CQ

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận CO CQ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Cụ thể, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận CO CQ được quy định như sau:

 • Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận CO CQ cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Công Thương quản lý.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy chứng nhận CO CQ cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
 • Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận CO CQ cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Y tế quản lý.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận CO CQ cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý cấp giấy chứng nhận CO CQ cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có thể ủy quyền cho cơ quan khác cấp giấy chứng nhận CO CQ cho sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa do cơ quan đó quản lý.

3. Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy CO CQ

Hiệu lực của giấy chứng nhận CO CQ được quy định tại Điều 40 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.

Cụ thể, hiệu lực của giấy chứng nhận CO CQ được quy định như sau:

 • Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy thì giấy chứng nhận CO CQ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm.
 • Đối với sản phẩm, hàng hóa không thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy thì giấy chứng nhận CO CQ có hiệu lực trong thời hạn do tổ chức chứng nhận CO CQ quy định nhưng không quá 5 năm.

Trước khi hết hiệu lực 3 tháng, tổ chức chứng nhận CO CQ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận CO CQ về việc hết hiệu lực của giấy chứng nhận CO CQ.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận CO CQ có trách nhiệm tiếp tục duy trì điều kiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được quy định trong giấy chứng nhận CO CQ.

Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận CO CQ không đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này thì bị thu hồi giấy chứng nhận CO CQ.

4. Thủ tục cấp giấy chứng nhận hợp quy CO CQ

Bước 1: Đăng ký chứng nhận hợp quy

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có nhu cầu đăng ký chứng nhận hợp quy CO CQ nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy cho tổ chức chứng nhận hợp quy.

Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng cung ứng dịch vụ;
 • Bản sao quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn được áp dụng;
 • Bản kê khai mẫu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đề nghị chứng nhận hợp quy.

Bước 2: Tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá hồ sơ

Tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy và đánh giá hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy, tổ chức chứng nhận hợp quy phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa về kết quả đánh giá hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy chưa đầy đủ hoặc không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, tổ chức chứng nhận hợp quy phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy.

Bước 3: Tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá thực tế sản phẩm, hàng hóa

Sau khi đánh giá hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy, nếu hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đáp ứng các yêu cầu, tổ chức chứng nhận hợp quy tiến hành đánh giá thực tế sản phẩm, hàng hóa theo quy định.

Thời hạn đánh giá thực tế sản phẩm, hàng hóa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu.

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận hợp quy

Trên cơ sở kết quả đánh giá hồ sơ và đánh giá thực tế sản phẩm, hàng hóa, tổ chức chứng nhận hợp quy có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận hợp quy cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá thực tế sản phẩm, hàng hóa, tổ chức chứng nhận hợp quy phải cấp giấy chứng nhận hợp quy cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa.

Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Bước 5: Nhận giấy chứng nhận hợp quy

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy nhận giấy chứng nhận hợp quy tại tổ chức chứng nhận hợp quy.

Giấy chứng nhận hợp quy CO CQ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Đây không chỉ là một văn bản chứng nhận mà còn là bằng chứng cho sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, giúp thúc đẩy xuất khẩu và tạo lòng tin từ phía khách hàng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của giấy chứng nhận CO CQ trong thương mại quốc tế và ảnh hưởng của nó đối với các doanh nghiệp và ngành công nghiệp.

Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790