Tìm hiểu về Viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng [2024]

Trong bối cảnh ngày nay, vấn đề an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trở thành mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt là khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến chất lượng cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về những vấn đề này và nhằm đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, Viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng đóng vai trò không thể phủ nhận. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu về chức năng và ảnh hưởng Viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Tìm hiểu về viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tìm hiểu về viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

1. Giới thiệu về Viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng là một tổ chức chuyên nghiên cứu và quản lý về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng tại Việt Nam. Được thành lập với mục tiêu đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm, đồng thời nghiên cứu, áp dụng các biện pháp cải thiện dinh dưỡng trong cộng đồng, Viện này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thường xuyên tiến hành nghiên cứu về các yếu tố an toàn liên quan đến thực phẩm, từ quá trình sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu thụ. Các chuyên gia trong viện đồng lòng hợp tác để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro lây nhiễm và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

2. Cơ cấu của viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Theo Quyết định số 46/2022/QĐ-BYT ngày 29 tháng 06 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế, cơ cấu tổ chức của Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng như sau:

2.1 Lãnh đạo Viện

 • Viện trưởng là người đứng đầu Viện, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về toàn bộ hoạt động của Viện.
 • Phó Viện trưởng là người giúp việc cho Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về lĩnh vực được phân công.

2.2 Các phòng chức năng

Các phòng chức năng giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành chung của Viện.

 • Phòng Hành chính – Tổng hợp: Thực hiện các công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thống kê, báo cáo, công tác nhân sự, tài chính, kế toán, quản trị tài sản, quản trị cơ sở vật chất, bảo vệ, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, quan hệ đối ngoại,…
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính: Thực hiện các công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý tài sản, quản lý cơ sở vật chất,…
 • Phòng Khoa học – Công nghệ: Thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển công nghệ,…
 • Phòng Quản lý chất lượng: Thực hiện các công tác quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng các hoạt động của Viện,…
 • Phòng Quản lý an toàn thực phẩm: Thực hiện các công tác quản lý an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm,…
 • Phòng Quản lý dinh dưỡng: Thực hiện các công tác quản lý dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng,…

2.3 Các đơn vị nghiên cứu

Các đơn vị nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

 • Trung tâm Nghiên cứu An toàn thực phẩm: Thực hiện các nghiên cứu về an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm,…
 • Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng: Thực hiện các nghiên cứu về dinh dưỡng, tư vấn dinh dưỡng,…
 • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông nghiệp bền vững: Thực hiện các nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền vững,…

2.4 Các đơn vị khác

 • Trung tâm Đào tạo và Truyền thông: Thực hiện các công tác đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông,… trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.
 • Ban Quản lý dự án: Thực hiện các công tác quản lý dự án trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

>>>>>>>>Xem thêm:Danh sách công ty sản xuất thực phẩm uy tín [Năm 2024]

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển công nghệ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu chuyển giao, nghiên cứu đánh giá tác động,… trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.
 • Nghiên cứu phát triển các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình, công nghệ,… về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.
 • Nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ,… về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông, tư vấn, hỗ trợ về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 • Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức,… về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,…
 • Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho người dân.
 • Tư vấn, hỗ trợ về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm

 • Thực hiện kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm, sản phẩm thực phẩm,…
 • Xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm.
 • Nghiên cứu, phát triển các phương pháp kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm.

Quản lý an toàn thực phẩm

 • Tham gia xây dựng, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình,… về an toàn thực phẩm.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản, vận chuyển, tiêu dùng thực phẩm thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.
 • Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Quản lý dinh dưỡng

 • Nghiên cứu, xây dựng các chính sách, chương trình, kế hoạch, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình,… về dinh dưỡng.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ dinh dưỡng thực hiện các quy định về dinh dưỡng.
 • Xử lý vi phạm pháp luật về dinh dưỡng.

Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học – công nghệ, phát triển công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông, tư vấn, hỗ trợ, kiểm nghiệm, đánh giá an toàn thực phẩm và quản lý dinh dưỡng.

4. Vai trò của Viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Vai trò của Viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Vai trò của Viện an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

Vai trò của Viện VinaREN được thể hiện cụ thể qua các hoạt động sau:

Nghiên cứu khoa học: Viện VinaREN thực hiện các nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Nghiên cứu cơ bản: Nghiên cứu về các cơ chế sinh học, hóa học của dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.
 • Nghiên cứu ứng dụng: Nghiên cứu ứng dụng các kết quả nghiên cứu cơ bản vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Triển khai công nghệ mới: Viện VinaREN triển khai các công nghệ mới về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Công nghệ sản xuất thực phẩm dinh dưỡng.
 • Công nghệ kiểm soát an toàn thực phẩm.

Phát triển sản phẩm: Viện VinaREN phát triển các sản phẩm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho các đối tượng đặc biệt như trẻ em, người cao tuổi, người bệnh.
 • Sản phẩm thực phẩm an toàn.

Tư vấn, phản biện, giám định xã hội: Viện VinaREN cung cấp dịch vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ: Viện VinaREN cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, bao gồm:

 • Kiểm nghiệm thực phẩm.
 • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Viện VinaREN đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho người dân Việt Nam. Các hoạt động của Viện góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về vai trò của Viện VinaREN trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm và dinh dưỡng:

 • Viện VinaREN đã nghiên cứu và phát triển thành công nhiều sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng đặc biệt như trẻ em, người cao tuổi, người bệnh.
 • Viện VinaREN đã triển khai nhiều công nghệ mới về kiểm soát an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
 • Viện VinaREN đã cung cấp dịch vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Với những đóng góp quan trọng của mình, Viện VinaREN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Viện đã được tặng nhiều huân chương, huy chương và bằng khen của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan khác.

>>>>>>>Xem thêm: Viện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Việt Nam [Chi tiết 2024]

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng là gì?

Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng là một tổ chức chuyên nghiên cứu và quản lý an toàn thực phẩm, đồng thời cung cấp thông tin dinh dưỡng hữu ích cho cộng đồng.

Câu hỏi 2: Nhiệm vụ chính của Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng là gì?

Nhiệm vụ chính của Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng là đảm bảo an toàn thực phẩm và cung cấp thông tin chính xác về dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Câu hỏi 3: Làm thế nào Viện này đảm bảo an toàn thực phẩm?

Viện này thường thực hiện kiểm tra chất lượng thực phẩm, đánh giá nguy cơ từ các chất phụ gia và hóa chất trong thực phẩm, đồng thời đề xuất và giám sát các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Câu hỏi 4: Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng cung cấp thông tin dinh dưỡng như thế nào?

Viện cung cấp thông tin dinh dưỡng qua các nghiên cứu khoa học, hướng dẫn dinh dưỡng, và các chiến dịch giáo dục để tăng cường nhận thức về lợi ích của chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Câu hỏi 5: Làm thế nào cộng đồng có thể hưởng lợi từ công việc của Viện An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng?

Cộng đồng có thể hưởng lợi thông qua việc sử dụng thông tin an toàn thực phẩm để lựa chọn thực phẩm an toàn và chế độ dinh dưỡng phù hợp, giúp cải thiện sức khỏe và phòng ngừa các vấn đề dinh dưỡng.

Viện An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng đã có những đóng góp quan trọng trong việc nâng cao an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ở Việt Nam. Các nghiên cứu của Viện đã cung cấp những thông tin khoa học quan trọng cho việc xây dựng các quy định về an toàn thực phẩm, cũng như giúp nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790