Mẫu bản cam kết trường học an toàn [Chi tiết 2024]

Trường học là nơi học tập, sinh hoạt của các em học sinh. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, nhà trường, gia đình và các em học sinh cần có sự phối hợp chặt chẽ. Một trong những biện pháp quan trọng đó là ký kết bản cam kết trường học an toàn. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu về mẫu bản cam kết trường học an toàn.

Mẫu bản cam kết trường học an toàn
Mẫu bản cam kết trường học an toàn

1. Mục đích của bản cam kết trường học an toàn

Bản cam kết trường học an toàn là một văn bản ghi nhận sự cam kết của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện. Bản cam kết này có vai trò quan trọng trong việc:

 • Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của trường học an toàn.
 • Tạo sự thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng trường học an toàn.
 • Huy động sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong việc xây dựng và duy trì trường học an toàn.

2. Mẫu bản cam kết trường học an toàn

BẢN CAM KẾT TRƯỜNG HỌC AN TOÀN

Kính gửi:

 • Ban Giám hiệu

 • Giáo viên, nhân viên

 • Học sinh

Trường Tiểu học/THCS/THPT [Tên trường]

Căn cứ

 • Luật Giáo dục năm 2019;

 • Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;

 • Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

 • Thông tư số 32/2019/TT-BGDĐT ngày 28/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về an toàn, vệ sinh trong trường học;

 • Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố [Tên tỉnh/thành phố] về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm học 2023 – 2024.

Thừa ủy quyền của Ban Giám hiệu, tôi cam kết thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ.

2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ.

3. Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

4. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở vật chất của trường học để đảm bảo an toàn.

5. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

6. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ.

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Nơi nhận:

 • Ban Giám hiệu;

 • Giáo viên, nhân viên;

 • Học sinh;

 • Lưu: VT.

Xác nhận của Ban Giám hiệu

[Tên trường]

Ngày [dd/mm/yyyy]

[Chữ ký, họ tên]

[Chức vụ]

3. Nội dung của bản cam kết trường học an toàn

Bản cam kết trường học an toàn thường bao gồm các nội dung cơ bản sau:

 • Tầm quan trọng của trường học an toàn.
 • Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng trường học an toàn.
 • Các giải pháp xây dựng trường học an toàn.
 • Trách nhiệm của các bên liên quan.

4. Tầm quan trọng của trường học an toàn

Trường học an toàn là môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí lành mạnh, thân thiện, đảm bảo cho học sinh phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Trường học an toàn là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu giáo dục.

>>>>>>>Xem thêm: Hỏi – đáp về an toàn thực phẩm cho học sinh [2023] 

5. Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng trường học an toàn

Mục tiêu xây dựng trường học an toàn là:

 • Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.
 • Ngăn ngừa các hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích, cháy nổ,…
 • Xây dựng môi trường học đường lành mạnh, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển toàn diện.

6. Các giải pháp xây dựng trường học an toàn

Các giải pháp xây dựng trường học an toàn
Các giải pháp xây dựng trường học an toàn

Các giải pháp xây dựng trường học an toàn bao gồm:

 • Nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của trường học an toàn.
 • Xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn trong trường học.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn trong trường học.
 • Huy động sự tham gia tích cực của các bên liên quan trong việc xây dựng và duy trì trường học an toàn.

7. Trách nhiệm của các bên liên quan

Nhà trường có trách nhiệm:

 • Xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn trong trường học.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn trong trường học.
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường về tầm quan trọng của trường học an toàn.

Gia đình có trách nhiệm:

 • Phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục, bảo vệ con em.
 • Giám sát việc thực hiện các quy định, quy định về đảm bảo an toàn trong trường học của con em.

Xã hội có trách nhiệm:

 • Hỗ trợ nhà trường trong việc xây dựng và duy trì trường học an toàn.
 • Tham gia giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế về đảm bảo an toàn trong trường học.

8. Lưu ý khi thực hiện bản cam kết trường học an toàn

Để bản cam kết trường học an toàn phát huy hiệu quả, cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Bản cam kết cần được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường.
 • Bản cam kết cần được phổ biến rộng rãi đến các bên liên quan.
 • Các bên liên quan cần thực hiện nghiêm túc các cam kết đã ký.

9. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Bản cam kết trường học an toàn là gì?

Trả lời: Bản cam kết trường học an toàn là một tài liệu mà cả cộng đồng giáo dục, bao gồm học sinh, giáo viên và phụ huynh, ký kết để thể hiện cam kết của họ đối với việc tạo ra môi trường học tập an toàn và lành mạnh.

Câu hỏi 2: Nội dung chính của bản cam kết trường học an toàn là gì?

Trả lời: Nội dung chính của bản cam kết bao gồm các cam kết cụ thể như bảo vệ sự an toàn và trạng thái tinh thần của học sinh, tạo ra môi trường không bạo lực, đảm bảo an toàn về mặt vật chất và cung cấp sự hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng.

Câu hỏi 3: Làm thế nào bản cam kết trường học an toàn giúp cải thiện môi trường học tập?

Trả lời: Bản cam kết trường học an toàn tạo ra một cơ sở để tất cả các bên liên quan cùng hợp tác để giảm thiểu rủi ro và tăng cường an ninh, tạo điều kiện cho sự tập trung vào việc học và phát triển toàn diện của học sinh.

Câu hỏi 4: Ai nên tham gia vào việc xây dựng và ký kết bản cam kết trường học an toàn?

Trả lời: Tất cả các bên liên quan đến giáo dục, bao gồm học sinh, giáo viên, nhân viên trường và phụ huynh, nên tham gia vào quá trình xây dựng và ký kết bản cam kết để đảm bảo tính toàn diện và tích cực.

Câu hỏi 5: Bản cam kết trường học an toàn có vai trò gì trong việc ngăn chặn bạo lực học đường?

Trả lời: Bản cam kết trường học an toàn là một công cụ quan trọng trong việc ngăn chặn bạo lực học đường bằng cách xác định rõ ràng các hành vi không chấp nhận và thiết lập các biện pháp để ngăn chặn và xử lý những tình huống này.

Câu hỏi 6: Làm thế nào cộng đồng giáo dục có thể duy trì và thực hiện cam kết của mình theo bản cam kết trường học an toàn?

Trả lời: Cộng đồng giáo dục có thể duy trì và thực hiện cam kết bằng cách liên tục tạo ra các hoạt động giáo dục về an toàn, tổ chức đàm thoại và tương tác giữa các bên liên quan, đồng thời thiết lập cơ cấu để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các biện pháp an toàn.

Bản cam kết trường học an toàn là một văn bản quan trọng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790