Cục an toàn thực phẩm tiếng Anh là gì?

Cục An toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo chất lượng và an toàn của thực phẩm. Với nhiệm vụ giám sát và quản lý trong lĩnh vực này, Cục An toàn thực phẩm đang đóng góp tích cực vào việc duy trì một hệ thống thực phẩm an toàn và đáng tin cậy cho cộng đồng. Bài viết dưới đây VSATTP sẽ tìm hiểu về Cục an toàn thực phẩm.

Cục an toàn thực phẩm tiếng Anh là gì
Cục an toàn thực phẩm tiếng Anh là gì

1. Cục an toàn thực phẩm tiếng Anh là gì?

Cục an toàn thực phẩm tiếng Anh là Food Safety Administration. Đây là cơ quan trực thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được phân công quản lý trong phạm vi cả nước.

Ngoài ra, Cục an toàn thực phẩm tiếng Anh còn có thể được gọi là Food Safety Authority hoặc Food Safety Agency.

2. Cơ cấu, tổ chức của Cục an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm có cơ cấu tổ chức như sau:

Lãnh đạo Cục

 • Cục trưởng
 • 03 Phó Cục trưởng

Các đơn vị trực thuộc Cục

 • Văn phòng Cục
 • Vụ Pháp chế – Thanh tra
 • Vụ Khoa học – Nghiệp vụ
 • Vụ Quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
 • Vụ Quản lý an toàn thực phẩm công nghiệp
 • Vụ Quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu
 • Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm Quốc gia
 • Trung tâm Chẩn đoán bệnh truyền qua thực phẩm và môi trường

Văn phòng Cục

Văn phòng Cục là đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác tổng hợp, điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị trực thuộc Cục; thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Vụ Pháp chế – Thanh tra

Vụ Pháp chế – Thanh tra là đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm; thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Vụ Khoa học – Nghiệp vụ

Vụ Khoa học – Nghiệp vụ là đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác khoa học, công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và phát triển về an toàn thực phẩm; thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Vụ Quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Vụ Quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản là đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nông lâm thủy sản; thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Vụ Quản lý an toàn thực phẩm công nghiệp

Vụ Quản lý an toàn thực phẩm công nghiệp là đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm công nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Vụ Quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu

Vụ Quản lý an toàn thực phẩm nhập khẩu là đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu; thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm Quốc gia

Trung tâm Kiểm nghiệm thực phẩm Quốc gia là đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Chẩn đoán bệnh truyền qua thực phẩm và môi trường

Trung tâm Chẩn đoán bệnh truyền qua thực phẩm và môi trường là đơn vị thực hiện nhiệm vụ chẩn đoán bệnh truyền qua thực phẩm và môi trường theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm còn có thể thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc khác theo quy định của pháp luật.

>>>>>>>Xem thêm: Phó cục trưởng cục an toàn thực phẩm là ai? [Mới nhất 2023]

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục an toàn thực phẩm

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục an toàn thực phẩm
Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Chức năng: Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế được phân công quản lý trong phạm vi cả nước.

Nhiệm vụ

 • Trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Cục.

 • Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi cả nước.

 • Tổ chức xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án về an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

 • Hợp tác quốc tế về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Quyền hạn

 • Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

 • Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

 • Kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

 • Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Cục An toàn thực phẩm trong thời gian tới

Trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về an toàn thực phẩm, đảm bảo phù hợp với các quy định của quốc tế.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm. Qua các hoạt động giám sát, kiểm tra và hướng dẫn, cơ quan này đảm bảo rằng mọi người đều tiêu thụ những sản phẩm an toàn và lành mạnh.

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Cục An toàn thực phẩm là gì?

Cục An toàn thực phẩm là một cơ quan chịu trách nhiệm đối với quản lý và giám sát an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Cục này thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế.

Câu hỏi 2: Nhiệm vụ chính của Cục An toàn thực phẩm là gì?

Nhiệm vụ chính của Cục An toàn thực phẩm bao gồm đánh giá và kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt là việc kiểm tra chất lượng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, và các tiêu chí liên quan.

Câu hỏi 3: Làm thế nào Cục An toàn thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng?

Cục An toàn thực phẩm thực hiện đánh giá, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Ngoài ra, cục này còn thực hiện các chiến dịch thông tin, tuyên truyền để nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm trong cộng đồng.

Câu hỏi 4: Các loại thực phẩm nào được ưu tiên kiểm tra một cách đặc biệt?

Các loại thực phẩm dễ nhiễm khuẩn, thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm đóng gói, và các sản phẩm thực phẩm đặc biệt như thực phẩm chức năng thường được ưu tiên kiểm tra một cách đặc biệt.

Câu hỏi 5: Làm thế nào người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin về an toàn thực phẩm?

Người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin về an toàn thực phẩm trên trang web chính thức của Cục An toàn thực phẩm hoặc sử dụng các ứng dụng di động cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm.

Sự nỗ lực không ngừng của Cục An toàn thực phẩm giúp tăng cường niềm tin của người tiêu dùng và góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm Việt Nam. Nếu có bất kỳ vấn đề thắc mắc các bạn có thể liên hệ Pháp lý thực phẩm ACC để được giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790